Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 29
  • Переглядів: 39

Нова космічна механіка: фундаментальні підстави світоглядного прориву

Мислячих людей завжди хвилювали віковічні питання: “Що нас оточує? Хто ми? Звідки ми і навіщо?”. Багато різноманітних шкіл і напрямків — древніх і сучасних — намагалися на них відповісти, але марно. Ортодоксальні наука і релігія сором’язливо обходять ці питання стороною. Багатьом дослідникам іноді здається, що рішення вже знайдено, що істина поряд. Але проходить час, і стає очевидним, що питання лишається відкритим.

170203-vsesvit-3.jpg

Новий день, зоря світанку!
Новий день, зоря світанку!

На шляху до Нових Знань

Але чому? Адже пошук ведуть два потужні напрямки дослідників: східне (містичне), що досліджує внутрішню сторону, і західне (фізичне), що досліджує зовнішню сторону явищ. Причина неуспіху захована в їх роз’єднаності, відчуженості, прагненні поставити свої ідеї і теорії вище всіх інших.

Автору цих рядків чудом вдалося уникнути такого протистояння. Це сталося тому, що свою роботу він почав в той час (а саме, починаючи з 1950 р.), коли сучасна фізика інтенсивно вивчала атом і його мікросвіт. Це був час розквіту ідей теорії відносності Ейнштейна і квантової механіки. І хоча вони майже нічого не пояснили, проте стали точкою відштовхування для якісно нових досліджень. Адже негативний результат — це також результат, оскільки він стимулює подальші пошуки.

Тривала праця протягом 18 років і осяяння (автор пережив стан “білої безмовності” і “золотого туману”) привели до дивовижних результатів. Ретельний аналіз інформації, одержаної під час зміненого стану свідомості, дозволив дійти виключно ясних висновків, які стали основою для Нових знань, котрі також можна назвати Новою Космічною Механікою.

Сьогодні, з позицій Нових Знань, можна впевнено сказати, в чому помилялись, а в чому були правими попередники:

1. Цілком невірно було дано початкове визначення Матерії.

2. Було цілком відсутнє поняття Інформації як складової Матерії.

3. Більшість дослідників заплутались не лише в поняттях “речовина” і “матерія”, але і в тому, що таке проявлений і непроявлений світи, початок і кінець.

4. Було відсутнє поняття структурування складових частин Матерії.

5. Було відсутнє розуміння круговороту речовини, енергії та інформації в часі й просторі.

6. Невірно і спотворено розумілась еволюція.

7. Біологічне життя сприймалось як суто земне явище, а не всекосмічне, вселенське.

8. Було спотворене поняття Бога. 

Метою цієї статті не є розкриття глибинної суті і основних положень Нових Знань. Її головне завдання — дати людям елементарне поняття про те, чим вони є.

Нові Знання: конспективний виклад

В стислому викладі Нові Знання виглядають так. Матерія — це все те, що було, є або буде. Вона складається з речовини, простору, енергії, часу та інформації. Не вдаючись у деталі, лише відзначимо, що Матерія — це все перераховане, взяте в цілісності. Ні в якому разі не можна під Матерією розуміти окремо взяту складову. Великою помилкою древніх і сучасних філософів є дуже вільне трактування речовини і Матерії, за яких ці два абсолютно незводимі одне до одного поняття ідентифікуються.

Ця фатальна омана проглядається в ортодоксів як західної, так і східної науки. Чого варті такі вирази, як “матеріальне тіло”, “матеріальна точка”. З таких начеб-то невинних помилок і твориться темнота нашої цивілізації з її безумствами і стражданнями. А відсутність поняття Інформації як складової Матерії? Воно створило неймовірне збочення в розумінні суті майже всіх явищ. Властивості цієї складової Матерії такі, що вона містить в собі всі події і, за допомогою Енергії, знову їх відтворює.

Треба сказати, що людству ще доведеться багато вчитися в освоєнні законів Природи і Законів Бога. Якщо Природа — це фізичне і біологічне, то Бог — це саме високе і світле, це божественна свідомість і божественна енергія. І якщо порівняти їх в кількісних співвідношеннях, то в інформаційному плані вони співвідносяться приблизно як 1 до 1030.

Структура матерії

Відсутність логічного розуміння структури матерії і її складових створило непереборні труднощі для просування до розуміння суті:

  • силових взаємодій всіх рівнів — гравітаційних, електромагнітних, ядерних і цілого ряду ще невідомих людству взаємодій;
  • фізичного і тонкого світів (проявленого і непроявленого);
  • Абсолюту.

Почнемо з того, що речовина у просторі зібрана в згустки — структурні рівні. Кожен з них має свої чіткі, властиві лише йому параметри і властивості, набуті внаслідок взаємодій зі згустками (частинками) інших рівнів. Людству відомі і більш-менш досліджені наступні структурні рівні:

  • Метагалактика;
  • галактика;
  • зірка (планета);
  • атом.

Після ретельного аналізу будови, властивостей і умов взаємодії відомих структурних рівнів вдалось установити наявність глибинних структурних рівнів: першого, другого і третього субатомних мікрорівнів (СМР), дати їм якісну і кількісну оцінку, дослідити умови їх взаємодії як між собою, так і з уже відомими структурними рівнями.

Структуруванню підлягають всі складові частини Матерії, при цьому кожному структурному рівню однієї складової частини належать відповідні рівні інших складових. При такому підході до дослідження властивостей Матерії ясно виявилась вся абсурдність і наукова неспроможність поділу світу на матеріальний і духовний. Прошу також звернути особливу увагу на негативні наслідки змішування понять речовини і Матерії, що дає про себе знати і в цьому випадку. 

Річ у тім, що мислителі під матеріальним світом помилково розуміли скупчення (згустки) речовини лише на перших чотирьох, т.з. “грубих" структурних рівнях: метагалактики, галактики, зірки, атоми — хоча ніколи чітко не фіксували наявність цих чотирьох рівнів. Інші три структурні рівні, з причини відсутності відомостей про них, не розглядались взагалі. Замість них була висунута ідея існування духа, який взагалі не має жодних якiсних характеристик, а світ трьох “тонких” структурних рівнів було названо духовним.

Щоправда,  вже у древніх існувало поняття проявленого і непроявленого світів, щоправда, без чітких визначень. З сучасних позицій проявлений світ складається зі згустків речовини, котрі взаємодіють з електромагнітними випромінюваннями (ЕМВ), внаслідок чого відбувається енергетичний та інформаційний обмін. Частинки трьох субатомних структурних рівнів з причини своїх властивостей не взаємодіють з ЕМВ. Але саме ЕМВ для більшості людей є практично єдиним джерелом інформації, тому людина не може отримати ніяких відомостей  про ці субатомні рівні. Вони для неї лишаються непроявленими.

В той же час існують інші випромінювання, які на багато порядків перевищують ЕМВ по швидкості поширення, частоті, захищеності від перешкод. Саме ці випромінювання й несуть відомості про субатомні структури, але далеко не кожна людина здатна цю інформацію сприйняти і засвоїти. Саме тому тонкий світ субатомних структур був названий непроявленим. Але наголошую, що це не частина матерії, а лише три структурні рівні речовини.

Таким чином, якщо ми зараз подивимось на структуру речовини, то зауважимо, що частинки всіх семи структурних рівнів складаються зі скупчень частинок речовини попереднього рівня. Метагалактика складається з галактик, галактики — з зірок, зірки (в т.ч. планети) з атомів, атоми — з частинок 1-го субатомного мікрорівня (СМР-1), частинки СМР-1 — з частинок СМР-2, частинки СМР-2 — з частинок  СМР-3, які є першочастинками. Цікаво відзначити, що на будь-якому структурному рівні власне сама речовина в скупченні займає надзвичайно малий простір в порівнянні з загальним об’ємом, який займає згусток. Подивіться, які величезні відстані між галактиками в метагалактиці. Такі ж неймовірні відстані між зорями в галактиці. Те ж саме спостерігається і в атомах, і на субатомних рівнях. Тому немає нічого дивного в переконанні древніх, що “все є пустота”. Автор особисто бачив цю пустоту і частинки субатомних мікрорівнів, які пролітають з колосальними швидкостями.

Треба відзначити, що далеко не всі частинки субатомних мікрорівнів знаходяться у зв’язаному стані, тобто беруть участь в побудові атомного та субатомних рівнів. Незв’язані частинки рухаються в просторі зі швидкостями, властивими кожному рівню. Так, частинки СМР-1 рухаються зі швидкістю світла С=300000 км/сек. Для людей ця швидкість здається величезною. В науці існує помилкове переконання, що швидкість світла є межею швидкості руху матеріальних тіл у просторі (до речі, чи не відчуваєте ви некоректності цього виразу — “матеріальних тіл”?). Таке хибне уявлення з’явилося тому, що відкинувши ідею існування ефіру, вчені змушені були зупинитися в дослідженні світобудови, зокрема гравітаційної взаємодії. Наприклад, чого варте твердження, що матеріальні тіла володіють здатністю притягувати інші тіла. Цій нісенітниці люди вірять вже 300 років. Проте тіла не мають такої властивості. Взагалі, всі силові взаємодії — це результат часткового поглинання i обміну енергіями з потоками частинок субатомних мікрорівнів.

Ще складніші процеси відбуваються при переміщенні тіл у просторі. Другий закон Ньютона дуже поверхово описує це явище. Всякий рух починається з прискорення, але що це таке, вчені так до кінця і не зрозуміли. Дещо вивчена лише просторово-часова сторона цього питання. Поняття “маса” взагалі не має чіткості. Судіть самі: “маса є мірою інертності”, “інертність є властивістю тіла”. На жаль, з таких порожніх конструкцій складаються наші наукові фундаментальні поняття.

Частинки СМР-2 несуться у просторі зі швидкостями порядку 1018С, а частинки СМР-3 — зі швидкостями порядку 1036—1040 С. Потоки цих частинок несуть колосальну енергію, що оцінюється величиною 10120 ергів через 1 м3 простору за секунду. Це двигун усього Всесвіту. Уявіть собі, що при цьому через 1 м3 простору пролітає кількість частинок з масою, співмірною з масою середньої планети. Ось з якими процесами ми маємо справу.

Вселенська циклічність

Враховуючи, що простір являє собою середовище, в якому з неймовірними швидкостями рухаються потоки частинок субатомних рівнів, то таке середовище не може ні на мить залишатися в стійкому, стаціонарному стані. Постійно відбуваються потужні зміни, не завжди доступні людському спостереженню. Ці зміни підпорядковуються законам відтворюваної циклічності.

Існують великі й малі космічні цикли, при яких гігантські маси речовини галактик і метагалактик переходять з проявленого стану в непроявлений, і навпаки. Тривалість циклу складає приблизно 30 мільярдів земних років. При цих переходах зникають галактики і метагалактики, щоб потім знову народитися майже такими, якими вони були раніше. Адже закони Інформації та Енергії такі, що все відтворюється “за образом і подобою”, яким воно було в попередньому циклі. Незначні вдосконалення — це і є еволюція Всесвіту.

З непроявленого-нетлінного народжується проявлене-тлінне, яке згодом розпадається і переходить у непроявлене і т. д. Зауважте, що тут ніде не йдеться про матерію. У цих процесах відбувається циркуляція речовини, своєрідна перебудова одних її структурних рівнів на інші — і нічого більше. 

Але для чого відбуваються ці цикли? Саме в них здійснюється накопичення інформації — а це головне завдання розвитку Матерії. Від циклу до циклу величезна різноманітність, називана Матерією, розвивається і вдосконалюється завдяки вдосконаленню її складових частин. В цю вселенську циркуляцію втягуються колосальні кількості речовини на неймовірних просторах космосу, приймають участь гігантські енергії і незчислимі об’єми інформації — і все це відбувається в струмуючому потоці часу.

Таких циклів з моменту входження Матерії в цю вселенську еру розвитку вже пройшло порядку 101500 — ціла вічність. Ця ера розвитку закінчиться через 101200 циклів. Потім настане нова ера розвитку Матерії. Все підпорядковане цьому могутньому вселенському Закону повторюваності і відтворюваності. 

Не один з нас, стикаючись з випадками “передбачення майбутнього”, заходив у глухий кут. Справді, як можна передбачити події, які ще не відбулися і розвиток яких залежить від наших химерних бажань, випадкових помилок, вольових зусиль, мінливих пристрастей. Тепер все це знаходить точне пояснення. Люди, здатні передбачувати майбутнє, насправді його не бачать. Зате вони здатні настроюватися на сприймання інформації про багатократно повторюване минуле, яке з великою ймовірністю може повторитися і в нашому майбутньому.

В переважній більшості люди не пам’ятають своїх попередніх життів, нічого про них не знають і не відають, що будуть народжуватися та жити мільярди мільярдів разів. Річ у тім, що людина як істота складається не лише з біологічного тіла, але має ще 6 тіл, котрі сформовані з частинок трьох субатомних мікрорівнів. Не всі з них розпадаються після смерті біологічного тіла. Три вищі тіла є незнищимими при жодних процесах космічного циклу — це та нетлінна, вічна складова людської істоти.

Особливу увагу привертає процес, коли все проявлене переходить в непроявлений стан і відбуваються найпотужніші взаємодії на найбільш глибоких рівнях світобудови. Саме в цей час людський дух переживає найважчі випробування, хоча більшість людей про це нічого не пам’ятає. Проте людина може уникнути багатьох неприємностей і страждань, які при цьому виникають. Найкраще це вдається тим, хто в біологічному житті слідував законам Природи і виконував те, що написано у Святих Вченнях.

Особливо заземленим і спотвореним є людське уявлення про розвиток живого. Сучасній людині важко усвідомити, що ВСЕ розвивається від простого до складного, що еволюціонує не лише біологічний світ, а й світ мінералів, і світ вищих форм розвитку — божественний. У сучасному світі все твориться по образу того, що було в минулому світі попереднього циклу.

Все, сказане вище, є лише мізерною частинкою того, що ми називаємо Новими Знаннями. Оволодіння ними відкриває перед людиною колосальні можливості, зокрема, в плані розвитку науки і технологій. За три-чотири покоління людство може зробити грандіозний стрибок до надцивілізації.

Дмитро Устименко, природодослідник (м. Світловодськ) – для журналу «Перехід-IV», 1999 рік


Коментар НО:

Згідно з цією статтею, СМР-3 – це божественний рівень, СМР-2 – духовний рівень, СМР-1 – психічний рівень.

Духовні сутності безсмертні, проте під час «великого переформатування Всесвіту» – приблизно кожні 30 мільярдів років – Всесвіт на рівнях СМР-1, атомів, зірок, галактик та метагалактик переходить у непроявлений стан (тобто стирається).

Переформатування зачіпає і СМР-2: частина духовних сутностей умирає, звільняючи своє абсолютно безсмертне божественне ядро для «духовного втілення» у новому циклі.

У новий цикл переходять тільки ті духовні сутності, які протягом попереднього циклу досягли необхідного рівня досконалості. Подібним чином узимку вимерзає все слабке, а все сильне  доживає до весни і продовжує життя нового циклу. Так працює Еволюція.    

Всесвіт радіє!
Всесвіт радіє!
Наші інтереси: 

Виробляємо найбільш повне й цілісне уявлення про Життя.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Три головні висновки цієї статті:

1. Існує 7 ієрархічних рівнів організації речовини.
Базовий рівень (СМР-3) - це божественний світ.
Світ духів - це СМР-2.
Світ психічних феноменів (астральний світ) - це СМР-1.
Фізичний світ - це світ атомів.
Людина охоплює всі 4 світи.

Три наступні рівні:

Зірка (планетарна система)
Галактика.
Метагалактика.

2. Всесвіт розвивається циклічно. Тривалість циклу - приблизно 30 мільярдів років (плюс-мінус). При переході від одного до наступного "сеансу" відбувається очищення від усього, що вважається еволюційним сміттям. Подібно як після морозної зими все слабке вимерзає, а все життєспроможне продовжує розвиток.

3. Кожен новий сеанс розгортається на основі "треків", прокладених у попередніх сеансах. Тому більшість ситуацій повторюється. Умовно кажучи, те, що відбудеться завтра, вже було 30 мільярдів років тому. Але не на 100%, тому що кожен новий цикл несе щось нове. Це і є еволюція. Джерелом змін є творча воля людини.

Вміння зчитувати інформацію про минулий цикл дозволяє "бачити майбутнє", адже майбутньому найлегше реалізуватися в уже прокладеній колії.

Якщо людина прокладає нову колію, тоді майбутнє нового циклу може значно відрізнятися від того, що було 30 мільярдів років тому. Тоді "бачення майбутнього" виявляється помилковим, адже насправді це бачення минулого, яке прагне повторитися.

------------------------------------

Ось три фундаментальні ідеї, які треба засвоїти з цієї статті. Все інше - "офтопік".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ця стаття чекала на публікацію 19 років. Нині час настав. Нові Знання нам потрібні для того, щоб рухатися до безсмертя.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Якщо стисло то: від навколишнього світу отримаємо енергії 98% від Сонця 2% . Енергії виникають завдяки так званим стоячим хвилям. Там і пучності і пульсуюча основа і тому подібне. Але найголовніше , що крім інших частотних характеристик які неможливо описати (наприклад любов, милосердя ,вдячність) існує розуміння процесу який вірний на макро і мікрорівнях. Це вакуум і пониження температури. По простому це вирій з доцентровою енергією (якщо можна так сказати). Саме за таких умовах галактики не розлітаються а тримаються купи , що і бачимо на прикладах спіралевидних галактиках або у вирії у ванні. Саме такий вид руху веде то того ,що при розкладені речовин вони переходять на вищий щабель енергії. Саме за таких умов чим швидше швидкість тим менший супротив. Ось вам енергія яку можна перетворити у механіку або навпаки у вищі енергії і передати воді. Адже вода є надречовина де відбувається перехід одної енергії в іншу. Якщо левітація є невід'ємна складова природної води то дерева можуть бути неймовірного розміру а механічні апарати пересуватись і літати без пального . Відкривається шлях Золотої Доби. Основа вода. Деградує вода , деградує все навколишнє середовище. Виною деградації води вибухові технології і як наслідок інертність ,безхребетність людей які перетворюються на нищу особу. Можливо хтось сказав правду ,що від людини пішла мавпа. Це гумор.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Етимологічно поняття матерії дано правильно. Англійське слово matter є многозначним, воно означає речовину, суть, справу, тощо. Але сказати, що матерія - це все, ще тільки початок справи. Важливіше описати, якими є прояви цієї матерії. В цілому стаття цікава, але для плідного обговорення потрібно перечитати ще раз.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

У товстуна Левашова ця тема доступніше розкрита.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Якщо ти вже доступніше затямив цю тему, то повідай нам, бо я все ще в роздумах.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Я затямив лише те,що розуміння матерії прямо пропорційно розвитку людського мозку.І все це коливається в районі 10 відсотків.І доводи вчених про 90 відсотків темної (не зрозумілої їм) матерії це підтверджують.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Амадео Райт.
0
Ще не підтримано

А що передувало "осяянню" автора ? Як він увійшов в стан зміненої свідомості ?

Sapienti Sat

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Він займався експериментальною фізикою, зокрема дослідженнями антигравітації. Не вистачало теорії, тому він почав ставити запитання. А хто запитує, той отримує відповідь.

Амадео Райт каже:
А що передувало "осяянню" автора ? Як він увійшов в стан зміненої свідомості ?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Де можна прочитати повний виклад напрацювань автора? - "Метою цієї статті не є розкриття глибинної суті і основних положень Нових Знань. Її головне завдання — дати людям елементарне поняття про те, чим вони є."

Хай Буде!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Ми не закінчили обговорення теорії відносності, розпочате в одній із попередніх статей. Тож пропоную продовжити його тут. Привід для цього шикарний. По перше хочу визнати, що парадокс Максвела існує тільки в моїй уяві, бо в інтернеті я такого не знайшов. Звісно мова йшла не про демон Максвела. Пропоную розглянути перше рівняння Максвела. В сучасні формі туди входить константа с. Але, якщо швидкість світла у вакуумі не була б постійною, а залежала б від системи відліку? Які наслідки це мало б для електромагнетизму?
По друге, як бути з Лоренцовим скороченням, якщо швидкості понад 300 000 000 м/с все таки існують? Трактувати розв’язки у комлексній площині чи потрібна інакша формула?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Що таке «сучасна форма» першого рівняння Максвела?
У будь якому разі треба розуміти, що якщо Ви у якомусь диференціальному рівнянні якусь сталу вважаєте змінною, то ви повинні задати функцію тої змінної, тобто знати, або припускати як та стала тепер (за Вашим припущенням) змінюється.

Хай Буде!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Він не схильний щось публічно пояснювати. Цю статтю він написав тільки після того, як я його дуже попросив.

Василь Федорiв каже:
Де можна прочитати повний виклад напрацювань автора? - "Метою цієї статті не є розкриття глибинної суті і основних положень Нових Знань. Її головне завдання — дати людям елементарне поняття про те, чим вони є."

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Тобто ці знання є езотеричними?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Це не езотерична традиція. Він отримав ці знання із загального інформаційного поля. Можливо, йому допомагала якась духовна сутність.

Усе це не є гарантією того, що ці знання точні. Проте загальна концепція виглядає цілісно.

Арій Хрестовий каже:
Тобто ці знання є езотеричними?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Цікава стаття...

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Дякую. Більше запитань стосовно цієї публікації у мене не має. – «Він не схильний щось публічно пояснювати. Цю статтю він написав тільки після того, як я його дуже попросив.»

Хай Буде!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Твердження, що Матерія — це все перераховане, взяте в цілісності, характерне для філософської теорії монізму. Щоб глибше зануритись у тему, прошу автора прокоментувати: чи погляди йому ближчі Демокріта, Платона чи Спінози?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Три головні висновки цієї статті:

1. Існує 7 ієрархічних рівнів організації речовини.
Базовий рівень (СМР-3) - це божественний світ.
Світ духів - це СМР-2.
Світ психічних феноменів (астральний світ) - це СМР-1.
Фізичний світ - це світ атомів.
Людина охоплює всі 4 світи.

Три наступні рівні:

Зірка (планетарна система)
Галактика.
Метагалактика.

2. Всесвіт розвивається циклічно. Тривалість циклу - приблизно 30 мільярдів років (плюс-мінус). При переході від одного до наступного "сеансу" відбувається очищення від усього, що вважається еволюційним сміттям. Подібно як після морозної зими все слабке вимерзає, а все життєспроможне продовжує розвиток.

3. Кожен новий сеанс розгортається на основі "треків", прокладених у попередніх сеансах. Тому більшість ситуацій повторюється. Умовно кажучи, те, що відбудеться завтра, вже було 30 мільярдів років тому. Але не на 100%, тому що кожен новий цикл несе щось нове. Це і є еволюція. Джерелом змін є творча воля людини.

Вміння зчитувати інформацію про минулий цикл дозволяє "бачити майбутнє", адже майбутньому найлегше реалізуватися в уже прокладеній колії.

Якщо людина прокладає нову колію, тоді майбутнє нового циклу може значно відрізнятися від того, що було 30 мільярдів років тому. Тоді "бачення майбутнього" виявляється помилковим, адже насправді це бачення минулого, яке прагне повторитися.

------------------------------------

Ось три фундаментальні ідеї, які треба засвоїти з цієї статті. Все інше - "офтопік".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

1. Все ж таки, чим матерія відрізняється від речовини, я так і не збагнув. 7 видів речовини разом складають матерію, але разом з тим матерія не є речовиною.

2-3. Суть особистісної еволюції я можу збагнути, але суть еволюції Всесвіту, яка ще й розтяглася на 30 млрд. років (у невідомо скільки циклів), щось доволі важкувато вкладається в мою голову.

P.S. ?Що таке «біла безмовність» і «золотий туман», бо дядько Ґуґґл щось мовчить з цього питання?

P.P.S. ?Чи можна нові знання назвати «Новою космічною механікою»? ?Яка ймовірність того, що ми живемо на внутрішній поверхні сфери, як вважали жителі планети Саракш з фантастичної повісті братів Стругацьких «Населений острів», яких в свою чергу надихнула книга Володимира Обручева «Плутонія»?

Для інформації: Ас-Ґард

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Матерія - це пластичний хаос, будівельний матеріал.

Речовина - це впорядкована матерія, космос, "організований хаос".

Аватар Арій каже:
1. Все ж таки, чим матерія відрізняється від речовини, я так і не збагнув. 7 видів речовини разом складають матерію, але разом з тим матерія не є речовиною.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

На рівні мікросвіту,із якого складається вся видима нашими органами відчуття Матерія нема хаосу.

Миро Продум каже:
Матерія - це пластичний хаос, будівельний матеріал.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Концепція циклічно Всесвіту досить давня і поширена. Ознайомився з нею ще в школі на факультативі з астрономії.
А от субрівні треба пояснити. В цілому ця теорія виглядає як продовження теорії кварків. Фотони треба розглядати належні до СМР-1 чи фізичного світу?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Фотони, нейтрони, електрони, ефір - це вже перший субатомний рівень.

Арій Хрестовий каже:
Концепція циклічно Всесвіту досить давня і поширена. Ознайомився з нею ще в школі на факультативі з астрономії.
А от субрівні треба пояснити. В цілому ця теорія виглядає як продовження теорії кварків. Фотони треба розглядати належні до СМР-1 чи фізичного світу?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Друже Ігоре, чи не тому, під час переходу(смерті) людини стираються інформації світу атомів (тіло, плоть) і світу психічних феноменів (астральний світ, душа)? Малий цикл, так би мовити (чи "дуже малий", у маштабі Метагалактики)?

Ігор Каганець каже:
Три головні висновки цієї статті:
1. Існує 7 ієрархічних рівнів організації речовини.
Базовий рівень (СМР-3) - це божественний світ.
Світ духів - це СМР-2.
Світ психічних феноменів (астральний світ) - це СМР-1.
Фізичний світ - це світ атомів.
Людина охоплює всі 4 світи.
Три наступні рівні:
Зірка (планетарна система)
Галактика.
Метагалактика.
2. Всесвіт розвивається циклічно. Тривалість циклу - приблизно 30 мільярдів років (плюс-мінус). При переході від одного до наступного "сеансу" відбувається очищення від усього, що вважається еволюційним сміттям. Подібно як після морозної зими все слабке вимерзає, а все життєспроможне продовжує розвиток.

Слова Марії Воробець наштовхують на думку (згадку) про фільм "Початок". А саме, про рівні=вкладення, які відбуваються також "в порядку творення". І головне в цьому порядку - згадати себе, згадати на якому рівні людина перебувала у процесі творення наступних вкладень. Виходить так, що надзавдання - усвідомлювати Реальність.

Марія Воробець каже:
Тільки ось звідки всі ті рівні взялись?) Автор живе в світі створеного, як і розум, який усвідомлює творіння. І тому рівні , всі описані рівні - матеріальні, і ефір - матерія, навіть описані найвищі Божественні рівні. Це створений світ. який відбувається в порядку творення. Звідси витікає бачення, що майбутнє читається тільки з минулого.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Об’єкт, що рухається зі швидкістю більше 300 000 км/с вперше виявили у 1965 році. Це був лазерний імпульс, підсилений у певному середовищі. В 2000 році явились нові повідомлення. Один з експериментів виконав Ліджун Вонг в Прінстонському інституті. Його результ в тому, що світловий імпульс, котрий проходить через пароподібний цезій збільшує швидкість в 300 разів. Але, як зазначає дослідник, передавати інформацію за допомогою такого явища не можливо.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Марія Воробець.
0
Ще не підтримано

Гарна стаття, як ковток кави (пригадую) подіяла, треба читати НО дякую за неї! Дякую!
Автору статті якось треба було б "посидіти" в білій безмовності, чи в золотому пилі (жартую), щоб вийти за межі циклів.
Так, існує циклічність, повторення, вдосконалення простору в процесі вигорання і таким чином зміни частин і т.д. Вода - рідкий кристал, вона допомагає ввести і поширити програму. Все це добре розуміється.
Тільки ось матерія, яка завжди існує - існує ЗАВЖДИ в колесі, в Усесвіті, там всі рівні описані автором. Всі грандіозні зміни гарно розсмаковано, усвідомлено. Все добре. Автор вийшов у вищий ментальний рівень, тобто усвідомив як працює Усесвіт. Добре зробив. І тому для нього матерія - те що завжди існує. На тому рівні це такий стан усвідомлення.
І це потрібно усвідомлювати, щоб в космічному порядку перебувати в матерії, тобто мислити в повноті перебування в просторі.
Тільки ось звідки всі ті рівні взялись?) Автор живе в світі створеного, як і розум, який усвідомлює творіння. І тому рівні , всі описані рівні - матеріальні, і ефір - матерія, навіть описані найвищі Божественні рівні. Це створений світ. який відбувається в порядку творення. Звідси витікає бачення, що майбутнє читається тільки з минулого.
Так, світ постійно твориться і майбутнє не визначене. І це добре побачив автор. Бо він побачив весь простір Усесвіту, процес творення, а це інше поняття про час.
А що-хто за ним?
Радіймо!

Любов - енергія безпричинна, без неї нема нічого.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Хай Буде!

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

У даній статті не взято до уваги квантову реальність - як область проявлення протилежних принципів, якими характеризуються явища даного рівня. Не можна стверджувати, що "Структуруванню підлягають всі складові частини Матерії", бо поряд із структурованим повинна існувати і неструктурованість, при чому в рівній долі, тобто "матеріальні" об'єкти є наполовину структуровані, наполовину ні. Не можна також говорити про матеріальність, не згадуючи нематеріальність і не в якості непроявленості, а як дві сторони одного явища, яке буде у такому випадку носити у собі обидві протилежні ознаки. Кожна з них буде мати ознаку іншої: матеріальне - нематеріальності, а нематеріальне - матеріальності. На даному рівні яскраво проявляються і діють тільки пари протилежностей. Саме вони і формують квантову картину явищ.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

"...що ВСЕ розвивається від простого до складного, що еволюціонує не лише біологічний світ, а й світ мінералів, і світ вищих форм розвитку — божественний.". - то значить, що за поглядами шановного добродія Дмитра межа між живим та не живим суто умовна? Як і межа між людським та божественим?

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Схоже ,що розуміння еволюції потрібно сприймати лише як різноманіття зовнішніх форм . Еволюція в природі не може існувати. Еволюція в правилах і законах природи означає зміна правил і законів, що неодмінно приведе до хаосу.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Ісус та існуючи нині боголюди мають цю інформацію? Якщо так, то варто скоріше ставати боголюдьми.

Все починається з Любові.