Важливість: 
5

Категорія:

Dlaczego buksuje międzypaństwowy projekt Międzymorze

Po krótkim okresie optymizmu co do przyszłego związku Ukrainy, Polski i Litwy, nastał okres tymczasowego przystanku i przemyśliwania. Główną przyczyną hamowanja uważa się konflikt między Ukraińcami i Polakami w stosunku do Tragedii Wołyńskej 1943 roku. Naprawdę to nie jest przyczyna, a skutek.

Wspólny wróg

W naszych czasach głównym motywem kształtowania wspólnoty Międzymorza jest zagrożenie rozszerzenia wojny hibrydowej, którą Moskwa prowadzi przeciw Ukrainie. Czyli czynnikiem jednoczącym dla krajów Bałtycko-Czarnomorskiego regionu jest wspólny wróg i wspólny strach. Jeśli maksymalnie uwyraźnić problem, to można go sprowadzić do hasła „Unia albo śmerć”. Chodzi o przetrwaniu w przeciwstawianiu się  wrogowi bez ograniczeń moralnych, który ma jadrową broń i rozległą sieć terrorystyczną. Jednak nawet to śmiertelne zagrożenie okazało sie niedostateczną zachętą dla tworzenia między Ukrainą, Polską i Litwą najprostrzego i najbardziej oczewistego związku obronnego. 

Miedzymorze możliwe tylko jako projekt postindustrialny

Fakt - niemożliwie jest utworzyć Wspólnotę Międzymorze jako jeszcze jeden projekt formacji industrialnej – podobnie jak Związek Radziecki lub Unia Europejska. Pierwszy już się rozpadł, a druga się rozpada. A wszystko dlatego, że czas industrializmu się skończył i ludzkość przenosi się do nowej formacji – postindustrialnej. Niemożliwe utworzyć zdrowy z nieuleczalnie chorych składników. Stąd prosty wniosek: Międzymorze jest możliwe tylko jako projekt postindustrialny, skierowany na tworzenie nowej cywilizacji – Nowej Europy. 

„Wielki konwejer”

Formacja industrialna sformowała socjalną mega maszynę, w której człowiek jest tylko „żywą mutrą”. Podstawą ekonomiczną industrializmu jest masowa produkcja i masowa konsumpcja jednorodnego typu towarów.

Dla obsługi elementów „wielkiego konwejera”  jest potrzebny wąskowyspecjalizowany personel. Jego przygotowaniem zajmuje się masowa edukacja, której głównym zadaniem jest kształtowanie u człowieka „maszynowego myślenia”. Przypowiednia pisarzów fantastyki naukowej o powstaniu maszyn i podboju nimi ludzi już się sprawdziło.

Światopoglądową podstawą industrializmu jest pojęcie o człowieku jako słabej, niesamodziejnej istocie, zdolną wyżyć tylko jak cząsteczka mega maszyny. Właśnie ona daje ludziom wszystko potrzebne dla życia: urodzenie w izbie porodowej, wychowanie, edukację, mieszkanie, ubranie, tabletki, szczepionki, energię elekryczną, jedzenie, rozrywki i więcej.

Formą ustroju panstwowego w formacji industrialnej jest tajna dyktatura władczego wierzchołka. Scentralizowane kierowanie spełnia specjalnie wyszkolona i lojalna wobec mega maszyny biurokracja, która pracuje w jedności z oligarchią.

Władza polityczna i ekonomiczna jest wykonywana poprzez manipulowanie tłumów. Żeby stworzyć społeczeństwo podatnym na manipulacji, spełniają się systemowe przedsięwzięcia z osłabienia jego zdrowia fizycznego, rozproszenia socjalnego, kształtowania zupełnie zniekształconych pojęć o naturze człowieka i społeczeństwa, rozwoju historycznym i aktualnem statusie. Wszystko to trzyma się jak na ukrytym, tak i na otwartym, superbezczelnym zakłamaniu.

Formacja industrialna wyczerpała siebie, przeżywa ostry kryzys i rozpada się pod naporem innowacji postindustrialnych, który rosną jak grzyby po deszczu. Dokładniej: Індастріал, ультраіндастріал, постіндастріал – що це таке? 

Wyzwolenie człowieka jest bazową ideą postindustrialu

Nowa formacja jest pełną, gruntowną i rezolutną negacją starej. Jej główna idea polega na wyzwoleniu człowieka i osiągnięciu samowystarczalności za pomocą właczania w demosy – społeczności, w których wszyscy znają wszystkich.

Podstawą ekonomiczną formacji postindustrialnej jest zindywidualizowana (ręczna lub zrobotyzowana) produkcja, zindywidualizowana konsumpcja, neonaturalna gospodarka, energetyczna, spożywcza i informacyjna niepodległość.

Edukacja postindustrialna jest skierowana na zdolność uczenia się i szybkiego przystosowywania się do zmieniającego się świata, który przeżywa gwałtowną transformację.

Formą ustroju państwowego jest władza demosów, to jest demokracja w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Demosy przebywają w stałym procesie synergetycznej interakcji i konkurowania.

Podstawową zasadą formacji postindustrialnej jest odrzucenie wszelkich kłamstw. Wysoka i stabilna wydajność postindustrialu opiera się na prawdzie. 

Wolny obszar dla innowacji cywilizacyjnych

Ponieważ Międzymorze to projekt przyszłości, to można go urzeczywistnić tylko w formie wolnego obszaru dla innowacji – światopoglądowych, organizacyjnych, edukacyjnych, ekonomicznych, technologicznych. Dzisiejszy system industrialny stawia energiczny opór, ale innowacyjny potok postindustrialny już nie do powtrzymania.

Zwolnienie zawsze zaczyna się w zakresie duchowno-światopoglądowym: „I poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi” (Jan 8.32). W naszym przypadku chodzi o radykalną zmianę całego modelu światopoglądowego.

Z jednej strony ten proces jest trudny, ponieważ obraz światopoglądowy to nie jest tylko informacja niematerialna, ale również całkiem materialny kompleks neuronalny w mózgu. Dlatego zmiana modelu śwatopoglądowego oznacza dla człowieka transformacje fizyczną jego najważniejszego narządu. Jeśli ta transformacja jest zbyt szybka, wtedy osoba może nawet czuć ból fizyczny.

Z innej strony, zupełnie potrzebne uwolnienie wobec błędnych stereotypów i zrzut brzemion przeszłości - są przyjemne sprawy: „Chwała błogiemu Bogu za to, że potrzebne zrobił nieciężkim, a ciężke – niepotrzebnym” (Grygorij Skoworoda).

Czy można stworzyć Międzymorze bez zmiany światopoglądu?

Oczywiście, chcielibyśmy, żeby wszystko się stało szybko i przy minimalnym wysiłku, Ale tak to nie wychodzi. Naprawa stosunków sojuszniczych między Ukrainą i Polską zablokowana jest przez Tragedię Wołyńską. Dla oczyszczenia tych zwalisk trzeba odrzucić całe zakłamanie stalinowskiej propagandy i uznać, że ta wojna ukraińsko-polska została zorganizowana przez Moskwę i jej agenturę, która działała z obu stron.

Będzie ciężko, ponieważ wtedy Ukraińcom trzeba przyznać, że organizacja banderowska była stworzona przez Stalina dla likwidacji OUN i zniszczenia zupełnie niebezpiecznego dla Moskwy związku ukraińsko-niemieckiego. Ale mówiąc „A” trzeba powiedzieć „B” i uznać, że główny sojusznik OUN – narodowosocjalistyczna Trzecia Rzesza – to zupełnie nie to, że nam podaje jak stalinowska, tak i współczesna propaganda. Zobacz także: Волинську трагедію організували комуністи – історик Богдан Гудь.

Z drugiej strony, Polakom trzeba przyznać, że tragiczne wydarzenia 1943 roku miały miejsce nie na polskim, a na ukraińskim terytorium etnicznym. Co robili tam polscy koloniści? Po co międzywojenne państwo polskie zajmowało się asymilacją Ukraińców, spełniało genocide etniczno-kulturowy?

Dobra, Polacy mieli odpowiednie ambicje imperialne. A skąd oni pochodzą? I czy nie oni swego czasu zniszczyli ukraińsko-polsko-litęwską Rzeczpospolitą, czyli Miedzymorze poprzednich czasów?

Analizując przyczyny ówczesnego konfliktu ukraińsko-polskiego, należy dotknąć kwestii religii. Przed początkiem XVII wieku, życie religijne w Rzeczypospolitej charakteryzuje się dużą tolerancją religijną. Jednak już od drugiej połowy XVI wieku zaczyna się europejska reakcja katolicka, a w drugiej ćwerci XVII wieku, zwłaszcza od końca lat 30-tych, w Rzeczypospolitej nasiliły się represje wobec przedstawicieli nurtów niekatolickich. Jak zauważył ukraiński historyk Mychajło Hruszewskyj, Polska, która w czasach Zygmunta Augusta uważała się za jedną z najbardziej wolnomyślicielskich na świecie, pół wieku później stała się królewstwem ciemnoty i klerykalizmu.

Powiecie, że taka już specyfika katolicyzmu? A skąd się wziął brak tolerancji religijnej? Jesus tego nie uczył. Odpowiadąc na to pytanie, i Ukraińcom, i Polakom, i Litwinom trzeba przyznać, że chreścijanizm i żydochrystianizm to są dwie różne religie. I dopiero po tym szczerym uznaniu prawdy, wracamy do pierwotnego żródła – do naszych wspólnych korzeni, kiedy byliśmy braćmi i z krwi, i z duchu. 

A jeśli nasze państwa nie ośmielą się uznać prawdy historycznej?

Wspólnota Międzymorze to jest nakaz czasu. Najmocniejszym bodźcem dla jej powstania jest zagrożenie moskiewskie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież za Moskwą stoi projekt Bloku Kontynentalnego, w którym są zaangażowane Europa Zachodnia i Chiny. Instynkt samozachowawczy przymusi Ukraińców, Polaków, Litwinów i Białorusinów tworzyć cywilizację postindustrialną Nowej Europy. W tym celu muszą aktywnie współpracować i już dziś maksymalnie wykorzystywać możliwości dyplomacji ludowej.

Międzymorze postindustrialne najpierw urodzi się w naszych głowach, potem we wspólnym obszarze informacyjnym, dalej w solidarnej współpracy struktur obywatelskich centralno-wschodniej Europy i skoordynowanej działalności postindustrialnych ruchów politycznych.

Zacznij od siebie! 

Przyszłość cywilizacji zaczyna sie od jej dzisiejszych zwolenników, od ich intelektualnej i organizacyjnej aktywności, od ich wysiłków w transformacji siebie i swojego otoczenia. Kluczowa rola w tworzeniu postindustrialnego Międzymorza spoczywa na Ukraińcach, przecież:

 • Ukraina jest najsłabszym ogniwem formacji industrialnej, a „gdzie cienko, tam i łza”;
 • Ukraina przebywa w stanie gorącej wojny z Moskwą, która jest akseleratorem przekształceń;
 • w Ukrainie dalej rozwija się ruch wolontariatu;
 • Ukraina to jest Heartland – ziemia rdzenna, biegun cywilizacyjny;
 • głównym geopolitycznym sojusznikiem Ukrainy są Stany Zjednoczone – supermocarstwo, żywo zainteresowane w tworzeniu Międzymorza. 

Konkluzje

 1. Globalnym wymaganiem czasu jest kształtowanie cywilizacji postindustrialnej.
 2. Formą założenia cywilizacji postindustrialnej jest wspólnota Międzymorze.
 3. W założeniu Międzymorza jest żywo zainteresowana ludność centralno-wschodniej Europy.
 4. Głównym geopolitycznym sojusznikiem Międzymorza są Stany Zjednoczone Ameryki.
 5. Międzymorze możliwe jest tylko jako wolny obszar dla innowacji cywilizacyjnych.
 6. Współczesne państwa industrialne są bezsilne wobec stworzenia Międzymorza postindustrialnego.
 7. Głównym twórcą Międzymorza będzie łączony ruch wolontariatu Ukrainy z udziałem USA.

Autor: Ihor Kahanec

Tłumaczenie z Ukraińskiego: Andrij Jasun

Edycja: Kinga Świtaj


Стаття українською мовою: Чому пробуксовує міждержавний проект Міжмор’я

Наші інтереси: 

Nasze interesy: Tworzenie nowego świata zaczyna się od impulsu duchowo-światopoglądowego. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка