Почнемо з того, що для успішного розвитку будь-якої соціальної системи вона повинна бути структурована на три підсистеми, що виконують одну з трьох базових соціальних функцій: 1) творення нового; 2) захист сотвореного; 3) тиражування сотвореного. Традиційно згадані підсистеми називаються варнами, а люди, що до них належать, називаються брахманами, кшатріями і господарниками.

За великим рахунком, всі три варни займаються творчістю, але це різна творчість. Для зручності розділимо її на чотири різновиди і опишемо в порядку від найвищого рівня складності до найнижчого.

4. ТВОРЧІСТЬ-ГАРМОНІЯ: творення нових зразків в цілісній єдності зі своєю соціальною системою і Всесвітом. Тут нове не шкодить вже існуючому, а розвиває його і вдосконалює, тому створені зразки завжди приносять добрі плоди. Для здійснення гармонійної творчості потрібно володіти цілісним мисленням і точно бачити цілі, а для цього треба мати глибокі знання і перебувати у стані святості.

3. ТВОРЧІСТЬ-ЗАХИСТ: захист згаданих вище гармонійних зразків, подолання зла, творче розчищення простору для розгортання своєї системи. Тут мислення локальне (не цілісне), світ сприймається фрагментарно, а тому цілі можуть бути помилковим. Відповідно, діяльність з неточними цілями може приносити погані плоди. Ситуація виправляється завдяки точним цілям, визначеним на рівні творчості-гармонії. Для здійснення творчості-захисту треба володіти здатністю до нестандартного мислення.

2. ТВОРЧІСТЬ-ТИРАЖУВАННЯ: розмноження і просування зразків, створених на рівні цілісності. Такими зразками можуть бути світогляд, правила, організаційні моделі, інформаційні продукти, твори мистецтва, матеріальні вироби. Для успішної діяльності на цьому рівні достатньо володіти нормативним мисленням – вміти засвоювати знання, розуміти правила, опановувати вже існуючі технології і майстерно їх застосовувати.

1. ТВОРЧІСТЬ-ІМІТАЦІЯ: підготовка до творчості, діяльність методом спроб і помилок з наперед невідомими наслідками. Для цього «дитячого» рівня творчості властиві хаотичність і спонтанність.

Описані чотири різновиди творчості відповідають чотирьом рівням розвитку людини:

ЛЮДИНА-4: цілісне мислення, мудрість, вміння ставити вірні цілі та їх досягати, правильний світогляд, знання себе, самодостатність і самореалізація.

ЛЮДИНА-3: здатність до адекватних дій в нестандартних ситуаціях, цілеспрямованість і самодисципліна.

ЛЮДИНА-2: здатність до самостійного засвоєння норм і точного виконання інструкцій, спроможність багатократно виконувати однотипні операції.

ЛЮДИНА-1: навчання шляхом тривалих тренінгів за принципом «роби як я», здатність діяти тільки під керівництвом людей вищого рівня,

«Всі мислячі істоти народжуються нерівними. Досконале суспільство дає кожному рівну можливість плавати на його власній глибині» (Френк Герберт).

Кожна людина найкраще почувається в середовищі людей, які їй близькі духовно, інтелектуально, професійно, поділяють її життєві цілі та інтереси. Тому в гармонійному суспільстві люди-4 природно і невимушено тяжіють до об’єднання у варну брахманів, люди-3 – у варну кшатріїв, люди-2 – у варну господарників. Люди-1 не здатні до самоорганізації: це несамостійні виконавці, що діють під керівництвом людей вищого рівня.

Звідси чітка відповідність:

БРАХМАНИ: людина-4, ТВОРЧІСТЬ-ГАРМОНІЯ (творення правил і правильних зразків).

КШАТРІЇ: людина-3, ТВОРЧІСТЬ-ЗАХИСТ (реакція на відхилення від правил і руйнування неправильних зразків).

ГОСПОДАРІ: людина-2, ТВОРЧІСТЬ-ТИРАЖУВАННЯ (точне відтворення і розмноження правильних зразків).

НЕСАМОСТІЙНІ ВИКОНАВЦІ: Людина-1, ТВОРЧІСТЬ-ІМІТАЦІЯ (освоєння азів творчості, діяльність під керівництвом людей вищого рівня).

Варна брахманів є локомотивом суспільства, особливо на етапі його трансформації. Більше того, творення нової етнічної системи завжди починається не інакше як з самоорганізації брахманів.

У сучасному світі брахманів нерідко розглядають як священнослужителів, які здійснюють незрозумілі обряди і тримаються давніх звичаїв. Це хибне уявлення.

Брахмани – це ті, які спроможні творити нове і приносити цим тільки добрі плоди. Тому брахманами можуть бути шляхетні люди всіх станів і всіх професій. Це підтверджує історія галльських друїдів, які могли бути і царями, і воїнами, і ремісниками, і торговцями, і селянами.

Це одна з причин могутності і провідної ролі цієї варни, адже брахманська організація проникає в усі соціальні групи і має в них великий авторитет, вона добре поінформована про стан суспільства і тому може ним керувати зсередини – так, як голова керує своїм тілом.

Отже, брахмани можуть займатися будь-якою професійною діяльністю, адже можливості для творчості є всюди. Саме брахмани дають народу уявлення про правильну організацію життя і ведуть його шляхом триєдиної еволюції духу, душі та плоті. Брахмани дають кшатріям зброю, а господарникам – якісні зразки новацій, які ті з задоволенням і вигодою для себе тиражують.

Богом-егрегором брахманів є Велес (Луг, Одін) – покровитель святості, мудрості, глибинних знань, зцілення, моральних чеснот, мистецтв, музики, утіхи, краси, матеріального багатства. Підключення до цього егрегора є визначальною умовою належності до варни брахманів. Зовнішніми проявами підключення до психо-енергетичного банку Велеса є: 1) перебування у стані святості (або поблизу нього), 2) долучення до високих знань та технологій; 3) відчуття духовної належності до брахманської організації та її активна підтримка (інформаційна і фінансова, власною працею і зв’язками тощо).

Богом-егрегором господарів є Дажбог (Дагда, Фрейр). Оскільки він займається розмноженням того, що створене Велесом, він також є носієм духу святості, гармонії, краси. На відміну від «вертикальної творчості» Велеса, Дажбог здійснює «горизонтальну творчість» – він тиражує безліч копій за брахманським першозразком.

Брахмани і господарники є продуктивними варнами, адже саме вони створюють багатство: знання, правила, матеріальні вартості. Для захисту сотвореного ними матеріального і нематеріального світу формується варна кшатріїв. Брахмани творять цю варну, а господарники посилюють її матеріальними ресурсами. Кшатрії не створюють матеріальних благ, а їхнє утримання потребує значних ресурсів, адже війна є дуже дорогою справою. Тому варна кшатріїв виникає тільки після організації варни брахманів, а набирає справжньої могутності тільки після розгортання варни господарників.

Богом-егрегором кшатріїв є Перун (Тараніс, Тор). На відміну від Велеса і Дажбога, Перун є носієм суворої, жорсткої енергетики, спрямованої на руйнування зла. Коли в суспільстві панує мир, виконуються внутрішні правила і не має зовнішньої загрози, то кшатріїв ніхто не бачить і не чує. Вони в цей час займаються підготовкою, тренуваннями, самовдосконаленням, опануванням нової техніки. Натомість коли відбувається відхилення від правильного розвитку, а м’якій дипломатії брахманів не вдається це відхилення виправити – тоді активізується дух Перуна і кшатрії вирішують проблему енергійними, жорсткими, точними діями.

Існує доволі поширене переконання, що кшатрії є не тільки воїнами, а й державотворцями, які засновують гармонійні держави і творять справедливі закони. Таке уявлення походить з буддизму, який в середині першого тис. до н. е. став ідеологічним обгрунтуванням «революції кшатріїв» – повстання військової влади проти влади духовної. Відповідно, у буддизмі просувалась думка, що варна кшатріїв стоїть вище варни брахманів.

Це помилкове уявлення. Для гармонійного і динамічного розвитку суспільства потрібен дух знань, світла, свободи, радісного творення нового, любові і доброзичливості. Це функція Велеса, від імені якого походить слово «веселість». Натомість функція Перуна полягає в силовому вирішенні проблем, адже кшатріям доводиться мати справу з людьми, які не сприймають брахманських методів переконання і умовлянь. Притаманна кшатріям творчість-захист – це передусім творчість-руйнування. За допомогою руйнування нічого доброго не створиш – руйнування придатне тільки для ліквідації зла. Методи військової дисципліни ефективні під час бойових дій, проте стають гальмом у мирний час, адже вони блокують не тільки зло, а й творення нового. Яку б державу не створювали кшатрії, у них завжди виходить те ж саме – казарма.

Отже, варна брахманів є локомотивом гармонійного і динамічного розвитку суспільства. Воно створює високі зразки, які масово тиражуються варною господарників і захищаються варною кшатріїв. З самоорганізації брахманів починається творення нових націй і цивілізацій, тому розглянемо її детальніше.

Ядро варни брахманів складають люди з цілісним мисленням (люди-4), проте до її діяльності долучається значно ширше коло людей, яким подобається дух Велеса. Варна відкрита для своїх щирих прихильників. Для входження до брахманства потрібно дотримуватися трьох умов.

1. Наполегливо прагнути стану святості – це найголовніша умова: «Шукайте перше Царства Божого та правди його, а все інше вам додасться» (Матвій, 6-33). Ознакою наближення до святості є стан чистоти, веселості духу і психофізичної гармонії як усередині людини, так і навколо неї.

2. Наполегливо і постійно оволодівати знаннями й технологіями, починаючи з метафізики і закінчуючи вузькоспеціалізованими розділами природничих, гуманітарних, медичних та інших наук.

3. Активно підтримувати діяльність своєї варни роботою, грошима та іншими пожертвами, підвищувати її авторитет добрими справами і всім своїм способом життя.

Як це виглядає на практиці?

1. ОЗДОРОВЛЮЙСЯ! Почни з себе! Оновлену Україну можуть створити тільки оновлені українці. Найефективнішим з відомих способів оновлення є технологія самозцілення Живе Слово в поєднанні зі зміною світогляду, здоровим способом життя, правильним харчуванням і спеціальними енергетичними вправами.

2. РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ! Для того, щоб здійснювати притаманну брахманам творчість-гармонію, треба глибоко знати сферу своєї діяльності, а для цього треба її любити і щиро нею цікавитися. Кожна людина має таланти до певної роботи – треба тільки її знайти і діяти! Людина, яка знайшла улюблену справу, вивчає її усіма доступними засобами і врешті-решт стає у ній експертом. Описаний в п. 1 шлях оновлення надійно приводить людину до самопізнання і самореалізації, підносить її на рівень еліти нації.

3. ТРИМАЙСЯ ЗА СВОЇХ! Подібне притягується до подібного. Будь-якій людині найкомфортніше в середовищі духовно і етнічно близьких людей. А якщо це середовище людей здорових, світлих, самодостатніх – то це на порядок приємніше. Тому люди брахманського спрямування – прихильники Велеса – невимушено об’єднуються і творять організовану духовну громаду – варну брахманів. Це природний початок творення нової української нації.

Брахманська самоорганізація може відбуватися в різних, найнесподіваніших формах. Однією з них є читацькі клуби, які зараз виникають в різних містах України. Майже всі, що об’єдналися в такі клуби, пройшли оновлення Живим Словом, тому є людьми здоровими, веселими і самодостатніми. Це притягує інших українців, в результаті чого читацькі клуби перетворюються на точки росту нової цивілізації.

Якщо ви ще не пройшли оновлення – пишіть на sensar(равлик)meta.ua.

Якщо ви вже маєте досвід самозцілення Живим Словом і шукаєте однодумців – читайте «Народний Оглядач», створюйте власний читацький клуб або приєднуйтесь до існуючого, заходьте у групу Живе Слово в мережі Фейсбук або пишіть на sensar(равлик)meta.ua.

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка