Зображення користувача Альберт Саїн.
Альберт Саїн
  • Відвідувань: 6
  • Переглядів: 7

Закони соціоніки

Предмет, методи, зміст і частина законів соціоніки

Кожна наука має свій предмет, методи, закони. Чи не тому ще соціоніку не визнають академічною наукою, що не сформульовані чітко її закони. В даній статті - формулювання законів, відомих автору. Пропоную продовжити їх перелік іншим фахівцям.

Предмет соціоніки - людина в її цілісності згідно з її вродженим потенціалом. Соціоніка розкриває суть людини, як соціотипу, структуру та функціонування психіки, закономірності психічних процесів, мотиви вчинків, поведінки і закони міжособових взаємодій. Якщо предмет психології - фенотип, тобто індивідуальність кожного, то предмет соціоніки - соціотип, тобто цілісна структура психіки кожної людини, що має певний тип інформаційного метаболізму (ТІМ), або соціонічний тип.
Методи соціоніки - спостереження, діагностика психічних якостей, експеримент, визначення типу, аналіз, синтез, тестування, інтерв’ю, аналіз семантики мови, математичний розрахунок, інтуїтивне прозріння, пошук закономірності та цілісності.
Зміст соціоніки - накопичення знань про людину в її взаємозв'язку з навколишнім світом і оточенням, розкриття вродженого потенціалу, визначення того, як його використовувати для адекватної реалізації, для як психічного, так і фізичного здоров'я, виявлення закономірностей процесів спілкування у вигляді обміну інформацією, розкриття  міжособових стосунків, організація суспільства за природними законами.
Соціоніка показує, які властивості людини становлять цінність як для неї самої, так і для оточуючих, шлях реалізації вродженого потенціалу. Соціоніка розкриває природну організацію людини і соціонну організацію суспільства.
Соціоніка - точна наука. Її основні закони:
1. Закон існування 16 ТІМів (А.Аугустінавічюте)
Людство має інтегральну психіку як інтегральний інформаційно-енергетичний організм, який складається з 16 ТІМів, як 16 способів сприйняття та обробки інформації. Психіка кожної людини - це 1/16 частина інформаційно-енергетичного організму людства. Кожна людина має від народження один із 16 ТІМів, який є незмінним протягом життя.
2. Закон структури психіки людини (А.Аугустінавічюте)
Психіка - це чітко організована інформаційно-енергетична система організму для забезпечення життєдіяльності людини та адаптації його у зовнішньому середовищі. Має природну закономірну структуру, яка є вродженою і незмінною протягом життя. Психіка складається зі свідомих - сильних і слабоусвідомлених - слабких сторін.
3. Закон функціонування психіки. (А.Аугустінавічюте)
Структура психіки описується моделлю (модель-Ю і модель-А), причому застосування моделі-Ю зручно для аналізу закономірних стосунків, а моделі-А - для аналізу характерних особливостей людини, її поведінки, реакцій, причин їх зміни, і як саме вони змінюються в залежності від вимог ситуації і підстроювання під неї людини. Грамотне використання моделі-А (розуміння особливостей кожної функції і її наповнення тією чи іншою психічною ознакою в залежності від ТІМу людини) допомагає в психологічному консультуванні з метою корекції і гармонізації особистості.
Модель-А структури психіки людини складається з блоків і функцій і діє (функціонує на енергетично-інформаційному рівні) за рахунок властивих їй від народження психічних ознак.
4. Закон мірності функцій (А.Букалов)
Кожна функція моделі-А має свою міру енергії, що дозволяє сприймати світ і приймати рішення, діючи в ньому таким чином:
1-а функція - 4-х мірна: має вектор особистого досвіду, ситуацій, суспільних норм і світових універсалій.
2-а функція - 3-х мірна: має вектор особистого досвіду, ситуацій і суспільних норм.
Третя функція - 2-х мірна: має вектор особистого досвіду і суспільних норм.
4-а функція - одномірна (людина спирається тільки на особистий досвід).
5. Закон дуальної природи людини (А.Аугустінавічюте)
Виходячи із закону структури психіки, яка складається з сильних і слабких сторін, кожна людина має дуальну природу. Людина потребує психічного доповнення - дуалізації. Гармонія в суспільстві прямо пропорційна рівню його дуалізації.
6. Закон потреби психіки в реалізації сильних сторін і захисту слабких (А.Аугустінавічюте)
Кожна людина від народження має потребу в реалізації та відстоюванні сильних сторін і в захисті слабких за допомогою дуалізації, що призводить до впевненості у власних силах.
7. Закон спрямованої реалізації психічних ознак
1. Закон лідерства: людина, яка має ознаку екстравертності - ведуча, інтровертності - ведена. Займати керівну посаду інтроверту неприпустимо. (А.Гречинський)
2. Людина, яка має ознаку раціональності, діє послідовно, за планом, ірраціональності - гнучко пристосовується до ситуації і діє експромтом, імпровізує. (А.Аугустінавічюте)
3. Людина, яка має сильною ознаку логічності, краще орієнтується в матеріальному світі, етичності - в людях. (А.Аугустінавічюте)
4. Людина, яка має сильною ознаку інтуїтивності, краще орієнтується в часі і можливостях, сенсорності - в просторі і в матеріальному світі. (А.Аугустінавічюте)
8. Закон передачі і сприйняття інформації (А.Аугустінавічюте) 
Інформація, яка передається від людини певної функцією, сприймається іншою людиною через таку ж функцію, незалежно від того, в якому блоці психіки ця функція знаходиться.
9. Закон психічної рівноваги (Т.Педан)
Психіка перебуває в рівновазі на блоці ЕГО (при реалізації сильних сторін: першої та другої функції), в напрузі - на блоці ІД і в неврівноваженому стані - на блоці СУПЕР ЕГО і СУПЕР ІД (слабкі сторони).
10. Закон постстрессової реабілітації (А.Чудновська) для відновлення психічної енергії (постстрессової реабілітації) необхідно перейти в думках, почуттях і діях на сфери, які відносяться до діяльності першої функції.
11. Закон залежності соціонічного типу дитини від соціонічних типів батьків
1. Дитина буде мати ТІМ, ідентичний ТІМу батька і матері, якщо їх типи однакові. (А.Гречинський)
2. У дуальних батьків дитина буде мати ТІМ в залежності від статі: хлопчик - ТІМ батька, дівчинка - ТІМ матері. (А.Гречинський)
3. У недуальних батьків дитина буде мати ТІМ тієї людини, до якої мала почуття любові мати, незалежно від ТІМу фізичних батьків дитини. (Т. Педан)
12. Закон сумісності (інформаційно-енергетичного метаболізму) (А.Аугустінавічюте)
При взаємодіях людей між ними виникають закономірні стосунки, які діють в залежності від закону інформаційно-енергетичного обміну між психіками людей певних ТІМів. Таких закономірних стосунків 16, серед них 14 симетричні і 2 асиметричні.
13. Закон соціалізації (А.Аугустінавічюте)
Для виконання певних завдань людина інтегрується в соціумі з людьми інших ТІМів, і в залежності від завдання може вибирати людей певних ТІМів для ефективного виконання завдання і досягнення мети. Для успішної соціалізації людині необхідні дуали для інтеграції і люди ідентичного типу для самоідентифікації.
14. Закон соціону (А.Аугустінавічюте)
Соціон - це організація суспільства за принципом квадри. Квадра - це група людей, яка має в складі людей певних 4-х ТІМів з єдиною ціннісною орієнтацією. Прогрес суспільства прямо пропорційний рівню його соціонності.
15. Закон змінюваності квадр (А.Букалов)
Розвиток суспільства відбувається по спіралі при послідовній передачі активності від першої до четвертої квадри. Будь-яка ідея зароджується в середовищі людей першої квадри, революційно впроваджується представниками другої квадри, матеріальну базу створюють люди третьої квадри, а якісну реалізацію для гармонізації суспільства впроваджують представники четвертої квадри.
Для уникнення застійних явищ у суспільстві повинні з'являтися і впроваджуватися нові ідеї, які несуть люди першої квадри.
16. Закон соціонної організації в суспільстві (А. Аугустінавічюте)
1. Будь-яка велика організація в суспільстві бажано, щоб мала в своєму складі людей всіх 16 ТІМів. (Але на практиці зібрати таку групу ще не вдалося).
2. Робоча група для виконання певного завдання повинна мати у своєму складі людей 4-х ТІМів однієї квадри. Кожна квадра відповідальна за виконання певних завдань в соціоні в міжквадральній інтеграції.
3. Люди в соціоні виконують певні завдання згідно з їх типом. Для максимального порозуміння, взаємодопомоги і якісного виховання дітей у сім'ї краще, щоб вона була дуальною.
17. Закон гармонізації дуальних стосунків (Т.Педан)
Для комфорту дуальності необхідно якісно реалізовувати свої сильні сторони, і не демонструвати свою демонструючу (8-ю) функцію.
18. Закон існування підтипів (В.Мегедь, А.Овчаров, В.Гуленко)
Існує вроджена градація на підтипи: залежно від посилення першої або другої функції люди одного ТІМу можуть бути ініціального або термінального підтипу. Це спостерігається і в поведінці, і в зовнішніх характерних відмінностях.
19. Закон дуалізації за підтипами (Г.Шульман)
Справжня гармонія дуальних стосунків можлива в союзі людей, різнодихотомійних за підтипами: інтуїтивним підтипам підходять логічні, сенсорним - етичні. В іншому випадку в дуальності можливі непередбачувані наслідки через неконтрольовані конфлікти, причини яких - у підсвідомості партнерів-дуалів.
20. Закон психічної рівноваги (Т. Педан)
Гармонійно розвиненою людина може бути тільки за умови, що вона реалізує свої сильні сторони і наповнює необхідною інформацією слабкі, отримуючи її в спілкуванні і кооперації з людьми, у яких ця інформація - продукція сильних сторін.
21. Закон домінантності типів (Г. Шульман)
У суспільстві більше видно і чути ТІМи, розташовані за ПСС (періодична система соціону) ближче до правого верхнього кута, менше - до нижнього лівого.
22. Закон культури спілкування (Т.Прокофьева)
Для комфортного спілкування необхідно уникати інформації, що стосується четвертої - больовий функції співрозмовника, знаючи його ТІМ.
23. Закон подання себе в суспільстві (Т.Прокофьева)
Людина демонструє себе в соціумі спочатку за блоком СУПЕР ЕГО, а, освоївшись при більш тривалій бесіді в комфортних умовах - переходить на блок ЕГО. Це треба враховувати при визначенні типу.
24. Закон розвитку стосунків (Т.Педан)
Початковий етап всіх стосунків привабливий і приємний, якщо партнери симпатизують один одному, а закономірний розвиток стосунків і реакції партнерів відбуваються лише на близькій психологічній відстані протягом 1,5 - 2 років.
25. Закон самообману закоханих (О.Карпенко, Т.Педан)
У стані закоханості людина будь-якого типу сприймається як дуал.
26. Закон взаємовпливу дуалів (Т.Педан)
Якщо один із партнерів у дуальності акцентує певний блок (СУПЕР-ЕГО, СУПЕР-ІД або ІД) - майже постійно перебуває на ньому, то інший закономірно непомітно для себе переходить на такий же свій блок, щоб компенсувати відчуття дуальності. Це руйнує психіку, тому так важливо дуалам реалізовувати свої сильні сторони.
27. Закон зміцнення дуальності (Т.Педан)
У дуальності будь-яка негативна інформація дуже травмує партнерів, тому для гармонійних стосунків потрібна висока культура спілкування й позитив.
28. Закон гармонізації будь-яких видів стосунків (Т.Педан)
Будь-які стосунки можна підтримувати на безконфліктному рівні, знаючи особливості свого ТІМу і ТІМу партнерів, а також закономірні прояви самих стосунків, регулюючи психологічну відстань.
29. Закон корекції стосунків (Т.Педан)
Для гармонізації дуальних стосунків необхідна близька психологічна дистанція і глибоке щире спілкування, для корекції ж інших видів стосунків - збільшення психологічної дистанції.
30. Закон особливостей спілкування (Т.Педан)
Тактовність, ввічливість, дипломатичність притаманні етикам, правдивість прямолінійність, і справедливість - логікам. Етики вдаються до «солодкої брехні», а логіки віддають перевагу «гіркій правді». Етики переконують, логіки - аргументують. Етики хвалять, логіки - критикують. Гумор логіків - «чорний». Порозумітися етикам легше в усній формі, логікам - у письмовій. Етикам важливі почуття людини, логікам - істина, тому етики - суб'єктивні, а логіки - об'єктивні.
31. Закон особливостей сприйняття (Т.Педан)
Інтуїтивні більше довіряють своїй уяві, ніж реальності, сенсорні - спираються на факти. Інтроверти пам'ятають деталі минулих подій і стосунків, екстраверти - загальну картину. Інтуїтивні бачать цілі (стратеги), сенсорні - методи їх досягнення (тактики).
32. Закон самопочуття (Т.Педан)
Інтуїтивні дуже витривалі - стайєри, сенсорні швидко втомлюються: спринтери. Сенсорні - метеозалежні.
33. Особливості ставлення до побуту і харчування (Т.Педан)
Раціональні їдять рідко, але великими порціями, ірраціональним досить збити почуття голоду, тому їдять часто і потроху. У побуті сенсорні воліють мати все свіже, якісне, чисте, гарне, інтуїтивні - порядок і мінімум необхідних речей. У кулінарії сенсорні імпровізують, інтуїтивні - користуються рецептами. У виборі одягу сенсорні покладаються на свій смак, інтуїтивні - слідують моді. Інтуїтивні легше створять зручності, сенсорні - дизайн і красу. Інтуїтивні воліють робити глобальні справи, сенсорні - удосконалювати дрібниці.
34. Закон сприйняття інформації (Т.Педан)
Інтроверти краще засвоюють прочитане, екстраверти - побачене. Інтуїтивні - аудіали: краще сприймають інформацію на слух, сенсорні - візуали (переважає зорове сприйняття). У навчанні логіки структурують матеріал у вигляді схем і таблиць, етики сприймають і передають емоційно-насичений матеріал.
35. Закон задоволення потреб (Т.Педан)
Люди задовольняють свої потреби, насичуючи інформацією слабкі сторони свого ТІМу: логікам подобається емоційність, театр, твори про романтику стосунків та любов. Етикам подобається мудрість, логічна послідовність викладу думок, небагатослівність. У літературі люблять розбиратися з логічними вивертами детективів. Сенсорним потрібно показувати цілі, інтуїтивним - методи.
36. Закон відновлення енергії (М.Бріггс)
Екстраверти відновлюють енергію в спілкуванні та соціальній активності, інтровертам необхідне усамітнення, щоб заглибитися у свій внутрішній світ.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ласкаво просимо до церкви програмістів Aryan Softwerk

Стартап Aryan Softwerk запрошує ІТ-фахівців спільноти Народний Оглядач до освоєння ринку самоорганізації арійських церков

Метою «церкви програмістів» Aryan Softwerk є колективне досягнення Царства божого шляхом розробки софту для самоорганізації шляхетних духовних демосів – арійських церков. Розробка церковного софту –...

Останні записи