Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Статут Української Національної Громади

Міжнародна громадська організація «Українська національна громада» є міжнародною громадською неприбутковою організацією, що створена на засадах самоврядності, незалежності та добровільності для задоволення та захисту прав та законних інтересів членів УНГ шляхом провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої, наукової та інших видів діяльності.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом Міжнародної громадської організації «Українська Національна Громада».
Протокол № 1 від 7 жовтня 2008 р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України, наказ від 25 грудня 2008 р. № 2267/5, свідоцтво № 3024.

СТАТУТ
Міжнародної громадської організації
«Українська національна громада»


місто Київ, 2008 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародна громадська організація «Українська національна громада» (далі - УНГ) є міжнародною громадською неприбутковою організацією, що створена на засадах самоврядності, незалежності та добровільності для задоволення та захисту прав та законних інтересів членів УНГ шляхом провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої, наукової та інших видів діяльності.

1.2. УНГ має міжнародний статус. Діяльність УНГ поширюється на територію України, Франції, Сполучених Штатів Америки та інших країн світу.

1.3. Основними принципами діяльності УНГ є:

- пріоритет суспільних інтересів;
- справедливість;
- незалежність;
- самоврядність;
- активність;
- рівноправність членів;
- добровільність;
- прозорість та відкритість;
- гласність;
- позапартійність;
- позаконфесійність;
- верховенство права;
- законність;
- професіоналізм.

1.4. УНГ є вільною у виборі напрямків своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.5. Найменування УНГ:

1.5.1. Повне найменування:

Українською мовою – Міжнародна громадська організація «Українська національна громада»;

Англійською мовою – International civic organization “Ukrainian National Community”;

Французькою мовою – Organisation civile internationale “Communauté nationale ukrainienne”.1.5.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – МГО «Українська національна громада» або МГО «УНГ»;

Англійською мовою – Ukrainian National Community або UNC;

Французькою мовою – Communauté nationale ukrainienne або CNU.

1.6. Офіційною мовою УНГ є українська. В якості робочих мов УНГ можуть використовуватись українська, російська та англійська мови, а також мови інших країн, в яких УНГ має свої місцеві осередки, на території діяльності відповідних осередків.

1.7. Місцезнаходження УНГ: Київ, Україна.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УНГ

2.1. Метою діяльності УНГ є об’єднання та захист спільних громадянських, економічних та соціальних інтересів громадян української національності та членів їхніх сімей, задоволення їх національно-культурних, освітніх, мовних, інформаційних та інших запитів і потреб, збереження та поширення національно-культурних традицій, ремесел, звичаїв та народних обрядів, мистецьких цінностей.

2.2. Основними завданнями УНГ є:

2.2.1. об’єднання свідомих представників української національності в Україні та за кордоном, налагодження взаємодії між ними;

2.2.2. захист інтересів членів УНГ та створення системи їх взаємної допомоги, в т.ч. юридичний захист законних інтересів етнічних українців та членів їх сімей, надання матеріальної підтримки та інвестування в національні громадські проекти, допомога у працевлаштуванні та започаткуванні власного бізнесу;

2.2.3. оздоровлення членів УНГ шляхом сприяння пропагуванню ідеї здорового способу життя, позитивного мислення, правильного харчування, розвитку фізкультури та спорту, культури спілкування і чистоти подружніх стосунків;

2.2.4. сприяння підвищенню національної самосвідомості та солідарності етнічних українців, пізнанню рідних звичаїв, патріотичному вихованню, духовна, організаційна та матеріальна підтримка культурної, наукової та іншої суспільно-корисної діяльності етнічних українців;

2.2.5. сприяння будь-яким позитивним економічним, політичним, культурним та іншим перетворенням, спрямованим на підвищення рівня життя українців, духовний, інтелектуальний та економічний розвиток українського суспільства.

2.2.6. формування інформаційного поля УНГ шляхом видання власних друкованих засобів масової інформації, створення та наповнення інтернет-ресурсу та в інші способи, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Для виконання статутних завдань у встановленому чинним законодавством порядку УНГ здійснює наступну діяльність:

2.3.1. розробляє та реалізує власні цільові та комплексні програми, бере участь у реалізації інших державних та недержавних програм та проектів, що сприяють виконанню визначених цим Статутом завдань УНГ;

2.3.2. провадить роботу з залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для виконання завдань, реалізації цільових програм та проектів УНГ;

2.3.3. бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2.3.4. організовує та проводить громадські експертизи, обговорення проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів;

2.3.5. здійснює громадський контроль за діями органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2.3.6. проводить збори, мітинги, пікети, демонстрації та інші мирні публічні зібрання в порядку, встановленому законодавством;

2.3.7. сприяє проведенню наукових досліджень;

2.3.8. залучає до об’єднання українців в Україні та за кордоном, сприяє налагодженню між ними культурних та економічних зв’язків, розвитку та зміцненню родинних зв’язків членів УНГ, в тому числі з родичами, що проживають за межами України, всебічному розвитку співпраці між україномовними громадянами всіх країн;

2.3.9. сприяє створенню українських культурних центрів, шкіл, дитячих садків, ясел, навчальних закладів з викладанням українською мовою;

2.3.10. сприяє відродженню, розвитку та поширенню української культури, народних традицій, ремесел, звичаїв та обрядів, вивченню та популяризації історії українців, відбудові пам’ятників та інших свідчень їх національної та духовної культури, розвитку духовності та релігії, охороні та збереженню будівель і споруд, що мають національну історичну, культову або іншу культурну значимість;

2.3.11. бере активну участь у прогресивних соціальних та економічних перетвореннях як в Україні, так і у світі, у поширенні в суспільстві ідей миру, громадської та національної солідарності, прав людини, взаєморозуміння, співробітництва, загальнолюдських духовних цінностей;

2.3.12. організує і проводить культурно-масові заходи, безкоштовні концерти, фестивалі, конкурси, зустрічі, свята як в Україні, так і за кордоном;

2.3.13. організує та бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках та інших суспільно-політичних заходах з питань, що відносяться до завдань УНГ, здійснює прямі міжнародні контакти та надає допомогу в їх налагодженні своїм членам;

2.3.14. залучає колективи державних та приватних організацій, установ, навчальних закладів, підприємств, їх підрозділів до матеріальної та моральної підтримки УНГ, сприяння в досягненні її цілей та виконанні поставлених завдань;

2.3.15. сприяє створенню клубів, асоціацій, кредитних спілок, споживчих товариств та інших громадських об’єднань, зацікавлених у розвитку української культури;

2.3.16. пропагує діяльність УНГ через засоби масової інформації, в тому числі шляхом організації та проведення спеціалізованих теле- та радіо програм, створення і поширення кіно, -відео, -аудіо та поліграфічної продукції, здійснює видання праць своїх членів, рекламні, інформаційні, пропагандистські, методичні, наукові та інші матеріали, узагальнює та розповсюджує досвід УНГ.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УНГ

3.1. УНГ є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

3.2. УНГ створюється на невизначений термін.

3.3. УНГ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів УНГ.

3.4. УНГ має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5. УНГ має круглу печатку та штампи, зразки яких затверджуються Головою УНГ, а також символіку, що затверджується Конференцією. Символіка УНГ реєструється у встановленому законодавством порядку. УНГ має бланки зі своїм найменуванням.

3.6. УНГ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.7. УНГ не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями УНГ.

3.8. УНГ не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями УНГ.

3.9. УНГ має право:

3.9.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності УНГ;

3.9.2. бути позивачем та відповідачем у суді згідно з чинним законодавством України;

3.9.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

3.9.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів УНГ у державних та недержавних органах і організаціях;

3.9.5. одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;

3.9.6. вносити пропозиції до органів державної влади й управління;

3.9.7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети та завдань;

3.9.8. набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.9.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності УНГ;

3.9.10. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності УНГ;

3.9.11. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.9.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.9.13. засновувати засоби масової інформації;

3.9.14. засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

3.9.15. мати інші права, передбачені законами України.

3.10. УНГ не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені УНГ, використовуються виключно на виконання статутних завдань УНГ або на благодійні цілі й не можуть розподілятися між членами УНГ.

4. ЧЛЕНСТВО В УНГ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УНГ

4.1. Членство в УНГ є фіксованим індивідуальним та колективним. Членство фіксується шляхом ведення електронного реєстру та присвоєння індивідуального номера кожному члену УНГ.

4.2. Реєстр членів УНГ ведеться Секретаріатом.

4.3. Засновники УНГ, інші фізичні особи та колективи підприємств, установ, організацій, що приєднались до УНГ у встановленому цим Статутом порядку, є Членами УНГ.

4.4. Засновники, що є учасниками Установчого З’їзду, набувають членства в УНГ після її державної реєстрації.

4.5. Засновники та інші Члени УНГ користуються рівними правами.

4.6. Індивідуальними членами УНГ можуть бути особи української національності незалежно від громадянства, що поділяють її мету та завдання, визнають і виконують положення цього Статуту.

4.7. Колективними членами УНГ можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, діяльність яких сприяє досягненню мети та виконанню завдань УНГ та які визнають і виконують положення цього Статуту.

4.8. Прийом в індивідуальне членство УНГ здійснюється на підставі особистої письмової заяви і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени УНГ або відмову в прийнятті ухвалюється Головою УНГ.

4.9. Прийом колективного члена в УНГ здійснюється на підставі письмового звернення колективу підприємства, установи, організації і за умови сплати вступного внеску. Рішення про прийняття в члени УНГ або відмову в прийнятті ухвалюється Головою УНГ.

4.10. Перебування в членстві або в трудових відносинах із колективним членом УНГ не виключає можливості індивідуального членства в УНГ.

4.11. Колективний член реалізує свої права в УНГ через уповноважену особу. Повноваження такої особи мають підтверджуватися відповідним рішенням органу управління колективного члена.

4.12. Розмір, форма та порядок сплати вступного, членського та інших внесків визначається Положенням про членські внески, що затверджується Головою УНГ.

4.13. Членство в УНГ припиняється у випадках:

4.13.1. добровільного припинення членства в УНГ;

4.13.2. автоматичного припинення членства в УНГ у випадках передбачених п. 4.15 цього Статуту;

4.13.3. виключення з членства в УНГ у випадках передбачених п. 4.16 цього Статуту.

4.14. Добровільне припинення членства в УНГ здійснюється шляхом подання до Секретаріату УНГ письмової заяви для індивідуальних членів, рішення колективу для колективних членів. Рішення органів управління УНГ у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.

4.15. Автоматичне припинення членства в УНГ відбувається в наступних випадках:

4.15.1. у разі смерті;

4.15.2. у разі визнання особи недієздатною;

4.15.3. у разі припинення діяльності УНГ.

Автоматичне припинення членства в УНГ не потребує рішення органів управління УНГ.

4.16. Члена УНГ може бути виключено з УНГ рішенням Голови УНГ за наявності будь-якої з перерахованих нижче підстав:

4.16.1. за недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів УНГ, а також невиконання рішень Конференції чи Голови УНГ;

4.16.2. за дії або бездіяльність, що суперечать статутним цілям УНГ та/або завдають шкоду її репутації;

4.16.3. у разі несплати щорічного членського внеску в установлені строки;

4.16.4. у разі виявлення невідповідності вимогам щодо членства в УНГ.

4.17. У разі добровільного або автоматичного припинення членства в УНГ, а також виключення члена з УНГ, майно та кошти, передані таким членом у власність УНГ, поверненню не підлягають.

4.18. Члени УНГ мають наступні права:

4.18.1. брати участь у діяльності УНГ, а саме в роботі органів управління УНГ, її структурних підрозділів та місцевих осередків, а також у реалізації програм, проектів та заходів УНГ у встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами УНГ порядку;

4.18.2. обирати і бути обраним до органів управління УНГ в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами УНГ порядку;

4.18.3. подавати пропозиції Голові та Правлінню УНГ, а також іншим органам управління щодо вдосконалення діяльності УНГ;

4.18.4. ініціювати створення структурних підрозділів УНГ для виконання статутних завдань УНГ в порядку, встановленому цим Статутом;

4.18.5. голосувати при прийнятті рішень на зборах Конференції в разі обрання делегатом від місцевого осередку;

4.18.6. користуватись послугами та привілеями УНГ, а також усіма видами консультативної та іншої допомоги, яку може надати УНГ, на умовах, затверджених Головою УНГ;

4.18.7. одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених органами УНГ;

4.18.8. вимагати розгляду на зборах Конференції будь-яких питань, що стосуються діяльності УНГ, в порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Конференція;

4.18.9. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність УНГ;

4.18.10. ознайомлюватись із протоколами зборів Конференції та рішеннями органів управління УНГ;

4.18.11. добровільно виходити з членства в УНГ в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

4.18.12. брати участь у фінансуванні програм та заходів УНГ, що може здійснюватися у формі безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з УНГ чи створеними нею госпрозрахунковими установами, організаціями і підприємствами;

4.18.13. члени УНГ, які передали УНГ своє майно, кошти та інші матеріальні цінності, мають право вимагати представлення детального звіту про використання відповідного майна, коштів та активів УНГ.

4.19. Члени УНГ можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Конференції та іншими внутрішніми документами УНГ.

4.20. Члени УНГ мають наступні обов’язки:

4.20.1. дотримуватись у своїй діяльності Конституції України, положень Закону України «Про об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів УНГ, що є обов’язковими для Членів УНГ та відповідають чинному законодавству України;

4.20.2. сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених цим Статутом та Положенням про членські внески;

4.20.3. брати участь в діяльності УНГ, всіляко сприяти досягненню мети й виконанню завдань УНГ, визначених цим Статутом;

4.20.4. утримуватись від вчинення дій, що можуть дискредитувати УНГ, і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;

4.20.5. інформувати органи управління УНГ про відомі їм факти, що можуть вплинути на діяльність УНГ, а також про факти порушення цього Статуту;

4.20.6. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами УНГ.

4.21. За рішенням Центрального Проводу з ініціативи Голови УНГ або Головного радника фізичній особі може бути присвоєне звання Почесного члена УНГ. Почесним членом УНГ може бути політичний чи суспільний діяч, науковець, а також будь-яка інша фізична особа, яка має значні заслуги перед українською нацією та/або надає значну організаційну, інтелектуальну, матеріальну або іншу підтримку діяльності УНГ.

4.22. Почесний член УНГ користується всіма правами члена УНГ, а також наділений правом дорадчого голосу при прийнятті рішень на зборах Конференції в разі, якщо він не є обраним для участі в зборах Конференції в якості делегата від місцевого осередку.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УНГ

5.1. Організаційну структуру УНГ складають центральні статутні органи управління, місцеві осередки УНГ в Україні і за кордоном та інші структурні підрозділи (секції, комітети тощо).

5.2. Місцеві осередки утворюються за рішенням Голови УНГ в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про місцеві осередки УНГ, що затверджується Головою УНГ.

5.3. У своїй діяльності місцеві осередки УНГ керуються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про місцеві осередки та іншими внутрішніми документами УНГ. Місцеві осередки діють без статусу юридичної особи та легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування відповідно до законодавства.

5.4. Місцеві осередки УНГ, створені за межами України, здійснюють свою діяльність відповідно до національного законодавства держав їх місця знаходження, з урахуванням положень даного Статуту, Положення про місцеві осередки та інших внутрішніх документів УНГ.

5.5. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів УНГ, а також для координації діяльності своїх членів та місцевих осередків, їх інформаційного забезпечення, надання організаційної та іншої допомоги, спеціалізації за напрямками діяльності, керівництва та контролю УНГ за рішенням Конференції або Голови УНГ може створювати постійні та тимчасові комісії, секції, відділи та інші структурні підрозділи.

6. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНГ

6.1. Статутними органами управління УНГ є:

6.1.1. Конференція;

6.1.2. Центральний Провід;

6.1.3. Стратегічна Рада;

6.1.4. Голова;

6.1.5. Правління;

6.1.6. Контрольно-ревізійна комісія;

6.1.7. Піклувальна Рада;

6.1.8. Секретаріат на чолі з Виконавчим директором.

6.2. Посадовими особами УНГ є Голова УНГ, Головний радник, Головний аудитор, члени Правління, Виконавчий директор.

6.3. Посадові особи УНГ можуть отримувати винагороду за свою діяльність.

6.4. Джерелом влади в УНГ є Конференція. Для здійснення влади Конференція формує три гілки влади — виконавчу, дорадчу і контролюючу — шляхом обрання Голови УНГ, Головного радника і Головного аудитора.

6.5. Голова УНГ, Головний радник та Головний аудитор є персонально відповідальними керівниками виконавчої, дорадчої та контролюючої гілок влади. Кожен з них може виступити з ініціативою дострокового переобрання будь-якого іншого з цих керівників. Така ініціатива виноситься на Референдум УНГ — дистанційне опитування учасників Конференції – делегатів від місцевих осередків, яке здійснюється на основі Положення про Конференцію. Якщо ініціатива не підтримується простою більшістю учасників Конференції, то оголошуються дострокові перевибори самого ініціатора перевиборів без права його участі в цих перевиборах.

7. КОНФЕРЕНЦІЯ

7.1. Конференція є вищим органом управління УНГ.

7.2. Основною формою роботи Конференції є збори, що можуть бути черговими та позачерговими.

7.3. Конференція скликається та проводиться в порядку, визначеному цим Статутом, а також Положенням про Конференцію, що затверджується Головою УНГ.

7.4. Конференція має право ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності УНГ.

7.5. До виключної компетенції Конференції належить:

7.5.1. визначення основних напрямків діяльності УНГ;

7.5.2. затвердження Статуту та змін до нього;

7.5.3. обрання Голови УНГ, Головного радника та Головного аудитора, а також усунення їх з посад;

7.5.4. реалізація права власності на майно та кошти УНГ;

7.5.5. оцінка діяльності УНГ шляхом затвердження звітів про діяльність УНГ, в тому числі звітів про роботу Голови УНГ, Головного радника та Головного аудитора, виконану протягом звітного періоду;

7.5.6. притягнення посадових осіб УНГ до відповідальності;

7.5.7. присвоєння звання Почесного Голови УНГ (довічно) особі, яка обіймала посаду Голови та внесла значний внесок у розвиток УНГ;

7.5.8. затвердження символіки УНГ;

7.5.9. ухвалення рішення про реорганізацію чи ліквідацію УНГ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.6. Окремі функції з реалізації права власності на майно та кошти УНГ можуть бути делеговані Конференцією іншим органам управління УНГ.

7.7. Конференція делегує повноваження з формування Правління та Піклувальної Ради Голові УНГ, формування Стратегічної ради – Головному Раднику, формування Контрольно-ревізійної комісії – Головному Аудитору.

7.8. Учасниками Конференції є члени УНГ, які були делеговані місцевими осередками для участі у Конференції в порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про Конференцію, а також Голова УНГ, члени Правління, Головний радник та члени Президії Стратегічної ради, Головний аудитор та члени Контрольно-ревізійної комісії (за посадою).

7.9. Кожен учасник Конференції має один голос.

7.10. Почесні члени УНГ можуть брати участь в зборах Конференції із правом дорадчого голосу.

7.11. Чергові збори Конференції скликаються Головою УНГ не рідше одного разу на 2 (два) роки. Час та місце проведення зборів Конференції встановлюється рішенням Голови УНГ. В разі, якщо цього вимагають інтереси УНГ, за рішенням Голови можуть бути скликані позачергові збори Конференції.

7.12. Позачергові збори Конференції мають бути скликані за рішенням Голови УНГ в разі надходження відповідної письмової вимоги Головного радника, Головного аудитора або не менше ніж 1/3 місцевих осередків УНГ, до яких належать не менше 20 (двадцяти) відсотків членів УНГ.

7.13. Проект порядку денного зборів Конференції затверджується Головою УНГ одночасно із затвердженням рішення про скликання Конференції. Остаточний порядок денний затверджується Конференцією на початку зборів. Порядок подання пропозицій до порядку денного встановлюється Положенням про Конференція.

7.14. Конференція не має права ухвалювати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.15. Збори Конференції визнаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше 60 (шістдесяти) відсотків від встановленої Положенням про Конференція кількості учасників Конференції. У випадку відсутності на зборах Конференції кворуму, Голова УНГ ухвалює рішення про повторне скликання зборів Конференції. Повторно скликані збори Конференції визнаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше 50 (п’ятдесяти) відсотків від встановленої даним Статутом та Положенням про Конференція кількості його учасників.

7.16. Рішення Конференції ухвалюються простою більшістю голосів учасників Конференції, якщо інше не встановлено цим Статутом, Положенням про Конференція та іншими внутрішніми нормативними документами УНГ, самим Конференцією.

8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІД УНГ

8.1. Центральний Провід УНГ є колективним органом управління УНГ, який діє в періоди між зборами Конференції.

8.2. Центральний Провід УНГ складається з Голови УНГ та членів Правління, Головного радника та членів Президії Стратегічної Ради, Головного аудитора та членів Контрольно-ревізійної комісії, Голови Піклувальної Ради та, в разі її утворення, Президії Піклувальної Ради.

8.3. Основною формою роботи Центрального Проводу є засідання, що мають скликатися Головою УНГ не рідше 1 (одного) разу на рік.

8.4. До компетенції Центрального Проводу належить:

8.4.1. надання висновків та рекомендацій щодо проектів стратегічних та оперативних (річних) планів діяльності УНГ, що розробляються, відповідно, Стратегічною радою та Правлінням;

8.4.2. надання висновків та рекомендацій щодо річних бюджетів та фінансових планів УНГ, що розробляються Правлінням за допомогою Секретаріату;

8.4.3. заслуховування звітів про результати перевірок Контрольно-ревізійної комісії не рідше 1 (одного) разу на рік;

8.4.4. присвоєння звання Почесного члена УНГ.

8.5. Рішення Центрального Проводу УНГ ухвалюються колегіально на засіданнях Центрального Проводу або методом письмового чи електронного опитування його членів.

9. ПІКЛУВАЛЬНА РАДА

9.1. Піклувальна Рада є допоміжно-дорадчим органом УНГ, до якого залучаються провідні діячі з різних сфер суспільного життя, що мають значний професійний та життєвий досвід, користуються повагою та високим авторитетом в суспільстві.

9.2. Члени Піклувальної Ради призначаються Головою УНГ.

9.3. Піклувальну Раду очолює Голова Піклувальної Ради.

9.4. Голова Піклувальної Ради обирається членами Піклувальної Ради зі свого складу шляхом таємного голосування більшістю голосів членів Ради, присутніх на її засіданні. Голова Піклувальної Ради обирається строком на 2 роки.

9.5. Голова Піклувальної Ради за попереднім погодженням із Головою УНГ може утворювати Президію Піклувальної Ради в складі 12 осіб.

9.6. У своїй діяльності Піклувальна Рада керується цим Статутом, Положенням про Піклувальну Раду, що затверджується Головою УНГ, та іншими внутрішніми документами УНГ.

9.7. Основною функцією Піклувальної Ради та кожного її члена є сприяння та допомога у діяльності УНГ.

9.8. Піклувальна рада надає консультації та методичну підтримку в діяльності органів управління УНГ, подає пропозиції та рекомендації щодо покращення діяльності УНГ, бажаних дій, заходів та рішень органів УНГ як із власної ініціативи, так і на прохання органів управління УНГ.

10. СТРАТЕГІЧНА РАДА

10.1. Стратегічна Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим та науково-дослідницьким органом УНГ, до якого залучаються провідні фахівці з різних сфер суспільного життя.

10.2. Стратегічна Рада виконує наступні функції:

10.2.1. розробляє проекти стратегічного плану розвитку УНГ;

10.2.2. надає консультації та рекомендації Голові УНГ та Правлінню щодо їх діяльності;

10.2.3. ініціює розгляд на зборах Конференції або Правління будь-яких питань, що мають важливе значення для ефективної діяльності УНГ;

10.2.4. здійснює аналіз проектів рішень Голови УНГ та інших внутрішніх документів УНГ, готує аналітичні доповіді, на яких Голова УНГ може грунтувати свої рішення;

10.2.5. на прохання Голови УНГ або Правління проводить дослідження проблем, явищ, подій, тенденцій тощо, які безпосередньо стосуються діяльності УНГ, та надає за результатами дослідження необхідні консультації, пропозиції, методичні рекомендації щодо бажаних дій, заходів та ухвалення рішень органами УНГ;

10.2.6. здійснює інші дії щодо консультативної та методичної підтримки діяльності УНГ.

10.3. Стратегічну Раду очолює Головний радник.

10.4. Головний радник обирається Конференцією. Строк повноважень Головного радника становить не менше 8 (восьми) років і припиняється в моменту вступу на посаду новообраного Головного радника. Новообраний Головний радник вступає в свої повноваження через 6 (шість) місяців після його обрання на посаду.

10.5. Персональний склад Стратегічної Ради формується Головним радником за погодженням із Головою УНГ. Зі складу Стратегічної Ради Головний радник формує Президію Стратегічної Ради в кількості 12 (дванадцяти) осіб.

10.6. Голова УНГ входить до складу Стратегічної Ради за посадою.

10.7. Рішення Стратегічної Ради та Президії Стратегічної Ради приймаються колегіально на засіданнях відповідно Стратегічної Ради та Президії Стратегічної Ради або методом письмового чи електронного опитування їх членів.

10.8. У своїй діяльності Стратегічна Рада керується цим Статутом, чинним законодавством, Положенням про Стратегічну Раду та іншими внутрішніми документами УНГ.

11. ГОЛОВА

11.1. Голова УНГ є вищою посадовою особою УНГ, що здійснює загальне керівництво її діяльністю в періоди між зборами Конференції, має право представляти УНГ у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені УНГ.

11.2. До компетенції Голови УНГ належить:

11.2.1. здійснення загального керівництва діяльністю УНГ щодо реалізації статутної мети та завдань УНГ, а також безпосереднього керівництва діяльністю Правління, Виконавчого директора та Секретаріату;

11.2.2. здійснення загальної координації діяльності місцевих осередків, секцій, комітетів, комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів УНГ;

11.2.3. скликання чергових та позачергових зборів Конференції;

11.2.4. забезпечення та контроль виконання рішень Конференції;

11.2.5. ухвалення рішення про утворення місцевих осередків;

11.2.6. затвердження голів місцевих осередків за поданням цих осередків;

11.2.7. створення секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів УНГ, затвердження напрямків їх роботи та повноважень, а також затвердження голів таких підрозділів;

11.2.8. визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

11.2.9. затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності УНГ;

11.2.10. затвердження річного бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, стратегічних та оперативних планів діяльності УНГ та заходів, необхідних для їх виконання;

11.2.11. підготовка та подання на затвердження Конференції доповідей щодо діяльності УНГ та виконання бюджету УНГ за звітний період;

11.2.12. призначення Виконавчого директора;

11.2.13. затвердження штатного розкладу та умов оплати праці співробітників УНГ;

11.2.14. затвердження положень про Конференцію, про Стратегічну Раду, про Правління, про Контрольно-ревізійну комісію, про Секретаріат, про місцеві та первинні осередки, про членство, про членські внески, інших положень та внутрішніх документів УНГ, а також змін та доповнень до них;

11.2.15. призначення членів Правління та внесення змін до його складу;

11.2.16. скликання засідань Правління;

11.2.17. ухвалення рішення про надання статусу члена УНГ або позбавлення такого статусу;

11.2.18. затвердження зразків печатки та штампів УНГ;

11.2.19. здійснення інших повноважень, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

11.3. З метою реалізації статутних повноважень Голові УНГ надаються наступні права:

11.3.1. представляти УНГ у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, установами, підприємствами, членами УНГ, приватними особами;

11.3.2. діяти від імені УНГ без довіреності та вчиняти від імені УНГ юридично значущі дії;

11.3.3. головувати на чергових і позачергових зборах Конференції та засіданнях Правління;

11.3.4. підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності УНГ;

11.3.5. підписувати затверджені Установчим З’їздом чи Конференцією Статут УНГ, зміни та доповнення до нього;

11.3.6. ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності УНГ, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції інших центральних органів управління.

11.4. Голова УНГ обирається Конференцією шляхом таємного голосування. Обраним вважається кандидат, що набрав просту більшість голосів учасників Конференції.

11.5. Строк повноважень Голови УНГ становить не менше 8 (восьми) років і припиняється в момент вступу на посаду новообраного Голови. Новообраний Голова вступає в повноваження через 3 (три) місяці з моменту обрання. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови необмежену кількість разів.

11.6. Кандидатури на посаду Голови можуть бути запропоновані будь-яким членом УНГ або шляхом самовисування.

11.7. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Голови мають бути подані Секретаріату в письмовій формі разом із письмовою згодою кандидата, якого висувають. Строки та порядок подання кандидатур, а також форма подання та згоди кандидата встановлюється Положенням про Голову УНГ, затвердженого Конференцією.

11.8. Голова звітує про результати своєї роботи за два роки на кожних чергових зборах Конференції. У випадку визнання роботи Голови незадовільною, Конференція може ухвалити рішення про проведення дострокових виборів Голови УНГ і призначити тимчасового виконуючого обов’язки Голови УНГ. Порядок проведення позачергових виборів встановлюється Положенням про Голову УНГ.

11.9. Голова УНГ може призначати своїх заступників із числа членів УНГ. Кількість заступників та функції кожного з них визначаються рішенням Голови.

12. ПРАВЛІННЯ

12.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління УНГ.

12.2. Правління очолює Голова УНГ.

12.3. Правління є підзвітним Голові УНГ.

12.4. Правління складається із 13 (тринадцяти) осіб. До складу Правління за посадою входять Голова УНГ та його заступники, решта членів Правління призначаються на посаду і звільняються з посади Головою УНГ за погодженням із Головним Радником.

12.5. Члени Правління виконують свої повноваження безстроково.

12.6. Правління УНГ виконує наступні функції:

12.6.1. розробляє поточні (оперативні) плани діяльності УНГ та визначає заходи, необхідні для їх виконання;

12.6.2. забезпечує розробку положень та інших внутрішніх документів УНГ, а також необхідних змін та доповнень до них;

12.6.3. забезпечує розробку річного бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу;

12.6.4. визначає норми представництва місцевих осередків в Україні та за кордоном на зборах Конференції та повідомляє їх місцевим осередкам згідно Положення про Конференцію;

12.6.5. організує підготовку та проведення чергових і позачергових зборів Конференції;

12.6.6. організує виконання рішень Конференції та Голови УНГ;

12.6.7. виконує інші функції за дорученням Голови УНГ.

12.7. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або методом опитування (письмового чи електронного).

12.8. Порядок формування та функціонування Правління визначається Положенням про Правління, що затверджується Головою УНГ.

13. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Контрольно-ревізійна комісія – орган УНГ, що здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю УНГ, а також дотриманням положень законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів УНГ.

13.2. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого Головою УНГ.

13.3. Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності УНГ і подає звіт про результати проведених перевірок на розгляд Центрального Проводу не рідше одного разу на рік.

13.4. Контрольно-ревізійна комісія звітує про результати проведених перевірок на кожних чергових, а в разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачергових зборах Конференції.

13.5. Контрольно-ревізійна комісія складається з 5 (п’яти) осіб. Роботою Контрольно-ревізійної комісії керує Головний аудитор, який обирається Конференцією терміном на 4 (чотири) роки. Члени Контрольно-ревізійної комісії призначаються Головним аудитором.

13.6. Головним аудитором або членом Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути Голова УНГ, член Правління, Головний радник або член Президії Стратегічної Ради, Виконавчий директор, працівник Секретаріату та бухгалтер УНГ.

13.7. Контрольно-ревізійна комісія контролює:

13.7.1. використання коштів та майна УНГ;

13.7.2. виконання бюджету та фінансових планів УНГ;

13.7.3. дотримання положень чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх положень УНГ в діяльності її органів управління, місцевих осередків та структурних підрозділів;

13.7.4. виконання рішень Конференції.

13.8. Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Контрольно-ревізійну комісію.

14. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР. СЕКРЕТАРІАТ

14.1. Виконавчий директор є одноособовим адміністративно-виконавчим органом УНГ.

14.2. Виконавчий директор є членом Правління. Він призначається на посаду та звільняється Головою УНГ.

14.3. Виконавчий директор здійснює функції, визначені Головою УНГ, і є підзвітним виключно йому.

14.4. З метою здійснення поточної організаційної роботи створюється Секретаріат. Секретаріат очолює Виконавчий директор. Структуру та штатний розклад Секретаріату затверджує Голова УНГ.

14.5. Секретаріат формується Виконавчим директором за погодженням з Головою УНГ. Секретаріат здійснює функції згідно з Положенням про Секретаріат, затвердженим Головою УНГ.

14.6. Виконавчий директор має право підписувати офіційні, в тому числі фінансові, документи УНГ, згідно з довіреністю, наданою йому Головою УНГ.

15. УСТАНОВЧИЙ ЗЇЗД

15.1. Для заснування УНГ скликається Установчий з’їзд, право брати участь в якому мають засновники УНГ, а також засновники місцевих осередків УНГ через обраних ними делегатів.

15.2. Установчий з’їзд визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини всіх учасників, визначених п. 15.1 цього Статуту.

15.3. Установчий з’їзд має наступну компетенцію:

15.3.1. приймає рішення про створення УНГ;

15.3.2. затверджує Статут УНГ;

15.3.3. обирає Голову УНГ, Головного радника та Головного аудитора;

15.3.4. затверджує заходи щодо реєстрації та початку діяльності УНГ.

15.4. Рішення Установчого з’їзду приймаються відкритим або за рішенням Установчого з’їзду таємним голосуванням простою більшістю голосів учасників Установчого з’їзду.

15.5. Затверджений Установчим з’їздом Статут підписує новообраний Голова УНГ.

16. КОШТИ ТА МАЙНО УНГ

16.1. УНГ здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

16.2. Для здійснення статутної діяльності УНГ отримує кошти, в тому числі в іноземній валюті, та майно з наступних джерел:

16.2.1. кошти або майно, які надходять від членів УНГ безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні, членські, цільові та інші внески членів);

16.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

16.2.3. коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності УНГ з урахуванням положень підпункту 7.11.11 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;

16.2.4. пасивні доходи в розумінні Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;

16.2.5. дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

16.3. Розпорядження майном УНГ здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи УНГ.

16.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю УНГ, несе УНГ. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане УНГ у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

16.5. Кошти та майно УНГ мають використовуватись для здійснення її статутної діяльності, благодійних цілей та утримання органів управління та структурних підрозділів УНГ. Кошти та майно УНГ не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена УНГ. УНГ самостійно встановлює розміри та форму використання належних їй коштів.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

17.1. УНГ, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

17.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Виконавчого директора та головного бухгалтера УНГ.

17.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНГ

18.1. Припинення діяльності УНГ може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

18.2. Реорганізація УНГ здійснюється за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ (три чверті) учасників зборів Конференції.

18.3. При реорганізації УНГ вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.

18.4. УНГ не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

18.5. Добровільна ліквідація УНГ здійснюється за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ (три чверті) учасників зборів Конференції.

18.6. Примусова ліквідація УНГ здійснюється на підставі відповідного рішення суду.

18.7. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією УНГ, за рішенням Конференції призначається ліквідаційна комісія.

18.8. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

18.9. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами УНГ.

18.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції.

18.11. У разі ліквідації УНГ її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

18.12. УНГ вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності УНГ до Єдиного державного реєстру.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ВНСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

19.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, це не буде впливати на чинність інших положень та Статуту в цілому.

19.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Конференції в порядку, передбаченому цим Статутом.

19.4. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.В тему: 
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вгору просування – без краплі вагання!

Динаміка демосів: стартап, ріст, розмноження, омолодження – дороговказ для Aryan Softwerk

Для досягнення режиму керованої молодості – «вічного життя» – демос має бути досить численним. Тож йому треба кількісно зростати, але зростати не механічно, а органічно – як жива істота. Аналогії між...

Останні записи